الزامات ورود نهادهای دینی به انتخابات

Shargh - - اقتصاد -

الف( شــنیدن ســخنان مختلف: اگر در انتخاباتی که گذشت جامعه مدرســین یا مراجعی که در این امور نوعا ورود پیدا میکنند و با اشاراتی گاه روشن جریانی خــاص یا فردی خاص را مورد حمایت قرار میدهند، از نامزدهای محترم میخواســتند تــا ضمن دیداری حضوری، برنامههای خویــش را ارائه دهند، ضریب پذیرش رأی ایشان در افکار عمومی بالاتر نمیرفت؟

ب( بهرسمیتشــناختن همه صداهای موجود: نکته دوم که بســیار مهم اســت، رسمیتبخشی به همه صداهــای موجود در عرصه سیاســت اســت. نهاد روحانیت و مرجعیت نبایــد با همراهی با یک صدا و جریان سیاسی، دیگر جریانات را غیراصیل و انحرافی جلوه دهد. ج( نهادینهکردن تقدم اخلاق بر حرکتهای سیاسی:

انتظــار دیگر این اســت که نهاد حــوزه و مرجعیت تاش کنند «تقدم اخاق» بر همهچیز را بهعنوان یک اصل زرین و بدیهی به جامعه از یکســو و همراهان و هواداران خویش از ســوی دیگر در هرگونه حضور اجتماعی و فعالیت سیاســی اعــام و اثبات کنند. به بیان دیگر انتظار این اســت که نهاد حوزه و مرجعیت اخاقگرایی را خط قرمز مقلدان و همراهان خویش قرار دهــد و اگر فردی یا جریانــی - هرچند در قالب دفــاع از نهاد دین و مرجعیــت – از مرز اخاقگرایی خارج شد، طرد شود و از ایشان برائت جسته شود. این وفاداری به اخاقگرایی و رعایت موازین اخاقی است که میتواند حتــی خطاهای مصداقی نهاد روحانیت را توجیه کند. 2. پذیرش پیامدهای رفتارهای سیاسی

نکته بعدی که نهاد روحانیت و مرجعیت باید تن به آن دهد، پذیرش پیامدهای رفتارهای سیاسی است. رفتارهــا و حرکتهای سیاســی لــوازم و پیامدهایی دارنــد که برخی قابل مدیریــت و برخی هم غیرقابل مدیریتاند که تنهــا در ادامه به دو مورد از مهمترین پیامدهای پذیرش ورود در عرصه سیاست میپردازم.

الف( تقدسزدایی و عرفینگــری: یکی از پیامدهای ورود در ســپهر سیاســت، تــندادن بــه زمینیبودن تصمیمات و رهاوردهای انســانها و نهادهای دینی و اجتماعی اســت. نمیتوان در رقابتهای زمینی و اینجهانی همچون رقابتهای سیاســی یا اقتصادی و... وارد شــد، اما تصمیمات و رهاوردهای خویش را آســمانی جلوه داد. شاید نکته مهم آن هم این باشد کــه ورود در اینگونه از امور قابل داوری و ســنجش انســانیاند؛ بنابراین نمیتوان آنها را حوالت به امور رازآمیز و رمزآلوده کرد. ب( بهروزرســانی و بازخوانی داشــتهها و اندیشهها:

دیگــر پیامــد مهم، ضــرورت بهروزرســانی اســت کــه این بهروزرســانی خــود میتوانــد دریچهای به اینجهانیشــدن اندیشهها نیز باشــد. نهاد روحانیت اگر پذیرفته اســت که در ســپهر سیاست میخواهد نقشآفرین باشــد لاجرم باید هرازچندی به بازخوانی داشتههای خویش بپردازد و خود را بهروزرسانی کند. حداقل بهروزرســانی در ادبیات گفتوگویی و حداکثر آن در بهروزرســانی گفتمانی است که انتظار میرود ایــن نهاد دیرپا بــرای رهایی از ایجاد ســوءتفاهم در جامعه نسبت به این نهاد، به آن توجه کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.