سهم ٦٥ درصدی بهرهوری از رشد اقتصادی پس از تحریمها

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

رئیس ســازمان ملی بهــرهوری ایران گفــت: پــس از تحریمها در ســال ٩٣ ســهم بهرهوری در رشــد اقتصادی ٦٥ درصد بود که این افزایــش بهدلیل رهایی از تحریمها طبیعی است.

«رؤیــا طباطبایییزدی» در نشســت خبری به مناســبت روز ملی بهرهوری افزود: شاخص بهرهوری هر ‪10 5،‬ یا 1٥ سال محاسبه می شود.

وی گفت: از میانگین رشــد اقتصادی در سه ســال از ٩٣ تا ٩٥ که ٤.٢٨ درصد بود، ســهم بهرهوری از آن ٢.٦٤ درصد محاسبه شده است.

رئیس سازمان ملی بهرهوری ایران گفت: در سال ٩٣ معادل 1.٩٥ درصد از سه درصد رشد اقتصــادی حاصل بهــرهوری کل عوامل تولید بود.وی توضیح داد: شــاخصهای بهرهوری در ســالهای ‪٩٢ ٩1،‬ و ٩٤ منفی و فقط سالهای ٩٣ و ٩٥ مثبت شد.

او رشــد اقتصــادی در ســال ٩٣ را منهای هشت درصد، ســال ٩٢ برابر با صفر، سال ٩٣ برابر با سه درصد، ســال ٩٤ برابر با منهای 1.٦ درصد و در ســال ٩٥ برابر با 11.٦ درصد عنوان کرد. طباطبایییزدی گفت: درســت است که در ســال ٩٣ معادل 65 درصد از رشــد اقتصادی حاصل از بهــرهوری بود؛ اما نباید فکر کنیم این روند همیشــگی اســت. پس از تحریم یا جنگ همواره ســهم بهــرهوری در رشــد اقتصادی افزایش مییابد. وی تأکید کرد: باید برای ارتقای بهرهوری در کشور در همه بخشهای مختلف اقتصادی، اســتانهای کشــور و حتی در سطح فردی به یاری یکدیگر بشتابیم.

وی گفــت: تغییرات شــاخص بهرهوری کل عوامــل تولید در ســال 1٣٩٢ معــادل منهای ٢.7٩ درصد، ســال 1٣٩٣ معادل 1.٩5 درصد و سال 1٣٩4 منهای ٣.5٢ درصد بود. شاخص بهرهوری کل عوامل تولید در سال ٩5 به ٩.٩5 درصد رسید. به گفته طباطبایییزدی، بهرهوری کل عوامل تولید عبارت اســت از نســبت تولید ناخالص داخلی بــه میانگین موزون نیروی کار و موجودی سرمایه ثابت )وزن هریک از عوامل تولید براساس ارزش آنها تعیین میشود(.

این مقام مســئول اظهار کرد: شــاخصهای بهرهوری براساس ارزش افزوده تعداد جمعیت و موجــودی ســرمایه )100 = 1٣٩0( اســت. بهــرهوری نیــروی کار از ســال 1٣٩1 تا 1٣٩5 بهترتیب ‪،٨7 ٩1، ٨٨، ٩٢‬ و ٩5 است.

وی توضیــح داد: موقعیــت بهــرهوری کل عوامــل تولیــد در ایران بین ســالهای ٢010 تا ٢014 معادل منهای ٢.1 درصد بود.

طباطبایییزدی همچنین افزود: در سالهای یادشده میانگین رشد اقتصادی 4.٣ درصد بود که یک درصــد آن از طریق بهــرهوری حاصل شد که 0.٣ درصد بهرهوری از نیروی کار و ٢.٩ درصد از طریق سرمایه حاصل شده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.