نیاز کشور به 30 میلیارد دلار سرمایهگذاری در بخش فراساحل

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

معــاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه بخش فراســاحل بــه ٣0 میلیارد دلار ســرمایهگذاری نیاز دارد،گفــت: انتخابات ریاســتجمهوری، پیــروزی یــک گفتمــان بر گفتمان دیگر بود. منصور معظمی، در همایش بینالمللــی صنعت فراســاحل در دانشــگاه صنعتی شــریف افزود: در چهار ســال آینده با توجه به رأی چشــمگیر مــردم، دولت منتخب توان بیشتری خواهد داشت.

وی با بیان اینکه با شــرایط فراهم شــده در پســابرجام میتوان کارهای بزرگی را در بخش ســاحل و فراســاحل انجام داد، گفــت: امروز شــرکتهای ایرانی در ساخت سکوهای نفتی، توانمنــد و خودکفــا شــدهاند. دوســتان ما در وزارت نفــت محافظهکاری را کنار گذاشــته و قراردادهای جدید نفتی را امضا خواهند کرد.

رئیس هیئــت عامل ســازمان گســترش و نوســازی صنایع ایــران )ایدرو( با بیــان اینکه برجام )برنامه جامع اقدام مشترک( برای کشور یک فرصت است، گفت: همیشه فرصت ناشی از برجام برقرار نخواهد بود.

وی به ســفر اخیر رئیسجمهــوری آمریکا به عربستان اشــاره و بیان کرد: مشخص نیست فرصتهایی که در برجام داشتیم را اکنون هم بتوانیم استفاده کنیم.

معظمــی افــزود: گایهمندیم که دو ســال فرصت از دست رفت که بخشی از آن به داخل بازنمیگردد و بخشــی نیز ناشــی از رفتارهای غیرمعقول برخی کشورها بوده است.

وی بــا بیــان اینکــه صنعت فراســاحل در ایران متولی مشــخصی ندارد، گفت: براســاس مطالعهای که انجام شده است ٣0 میلیارد دلار در بخش فراساحل باید سرمایهگذاری شود.

معاون وزیــر صنعت، معــدن و تجارت به امضــای شــش قــرارداد بینالمللــی صنعت خودرو اشــاره و بیان کرد: برای اینکه دوســتان دلواپس را دلواپستر نکنیم قرار شــده اســت ٣0 درصد تولیدات را شرکتهای طرف قرارداد صادر کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.