انتخاب «راه اعتدال»

Shargh - - اقتصاد -

در واقــع مردم با انتخابشــان نشــان دادند فریبِ فریبــکاری را نمیخورند و نمیخواهنــد در بر روی پاشــنهای بچرخــد کــه پیشترها میچرخیــده. در همین مســیر هم بــه موفقیتهای ورزشــی زیادی دســت یافتیم و بانوان ورزشــکارمان درخشــیدند و قهرمانیهای متعدد را نصیب خودشان کردند و برای ایران اســامی با برافراشتهشدن پرچم کشور عزیزمان افتخــار آفریدند.آرای مردم در صندوقها نشــان داد ملت ایران جنگپرور نبوده و خواهان صلح و آرامش اســت، اما همچنان برای دفاع از کیــان و ارزشهای خود تا آخر ایســتاده اســت و اجازه هیچگونه تعدی به ارزشهای اعتقادی و خاک کشــورش را نمیدهد. حماســه چشمگیر مردم قهرمان نشــان داد مردم ما برجام را به عنوان سند موفق نظام جمهوری اسامی پذیرفته و مصمم به ادامه مسیر هستند و میخواهند که سند چشمانداز 1404 در کنار برنامه ششم توسعه به مقصد برســد و کشــور با برنامه اداره شــود و نه براساس شعار.بههرحال تا سال 1400 افقهای روشن پیشرو روزبهروز پرفروغتر خواهد شــد و درخشــش جوانان ما کاملتر میشود تا روحیه شادی و نشاط به طور ریشــهای در بین آنها نهادینه شود و نصبالعین مسئولان و جوانان قرار گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.