اعتدال روحانی علیه افراطگرایی دینی

Shargh - - اقتصاد -

تجربه موفــق دولت یازدهــم در توافق هســتهای و همراهــی وزیر کاربلدی همچــون محمدجواد ظریف میتواند قدرتهای خاورمیانه را برای رســیدن به این هدف مقدس همراه کند. توانایی در گفتوگو و شناختن زبان بینالملل از نقطه قوتهای تیم سیاست خارجی دولت یازدهــم بود. این تیــم میتواند با کشــورهای منطقــه نیز گفتوگو کند و آنها را برای حمایت نکردن از گروههــای تکفیری متقاعد کند. عاوه بر این تســلط روحانی بر معارف شیعه، همراهی مراجع عظام شیعه با ایشــان و حمایت عالمان اهلسنت ایران از گفتمان اعتــدال در ایران نیز میتواند هــم در باطل و ردکردن قرائت افراطی از اســام موفق باشــد و هم میتواند بزرگان هر دو مذهب اسامی را کنار هم بنشاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.