در تحريم حتی تلفنمان را جواب نمیدادند

Shargh - - اقتصاد -

ایرنا:

مدیرعامل شــرکت هلدینگ خلیجفارس از دوران تحریمهای ظالمانه علیه کشــورمان میگوید که در آن زمان شرکتهای خارجی حتی پاسخ تلفن شرکتهای ایرانی را نمیدادند و اکنون در فصل پسابرجام درهایي جدید گشــوده شده اســت. «عادل نژادســلیم» درباره اینکه برجام چه تأثیری بــر روند فعالیتهای هلدینگ خلیجفارس داشــته اســت، میگوید: در دوران تحریم، خریدهای خود را با واسطه انجام میدادیم. درحالیکه با بهثمررسیدن برجام، توانستیم با شرکتهای اصلی در ارتباط باشــیم و این روابط همچنــان پابرجا و دنبالهدار است. از ســویی شــرکتهای خارجی در ایران حضور یافتند، بعد از برجام توانســتیم با شرکتهای اصلی که سازنده و صاحب فناوری هســتند، در ارتباط باشیم. در یک نمونه توانستیم کمپرسورهای بیدبلند2 را از زیمنس خریــداری کنیم و به عبارتی توانســتیم قطعات اصلی را از ســازنده اصلی بخریــم. وی درباره تفاوت خرید در شکل موجود گفت: خرید از شــرکتهای اصلی بدون واســطه، افزون بــر آنکه باعث کاهش هزینهها شــده، کیفیت را هم افزایش داده اســت. هرچند ما به ساخت داخل علاقهمند هســتیم و زمانی ســراغ شــرکتهای خارجی میرویــم که در داخل امکان تأمین آن کالاها و اقلام وجود نداشــته باشد. باید اشاره کنم که در شرکت هلدینگ خلیجفارس براساس بخشنامه، خرید خارجی ممنوع است، مگر آنکه ثابت شود آن کالای مورد نیاز در ایران تولید نمیشود. نژادسلیم در پاسخ به اینکه برجام چه تأثیری بــر تأمین مالی پروژههای نیمهکاره داشــته اســت، گفت: ما توانســتیم روند تأمین مالی پروژههایی را که ســالها بهعنوان پروژه تعریف شــده و نیمهکاره مانده بود، ادامه دهیم. با برجام موفق شــدیم با کشور ژاپــن حدود 960 میلیون یورو )حــدود یک میلیارد دلار یوزانــس( اعتبار دریافت کنیم که یکی از ویژگیهای آن تعهد خود شــرکت هلدینگ خلیجفارس اســت، 640 میلیون یــورو از آن برای برخی خریدهــا و اقدامات در نظر گرفته شــده اســت و 320 میلیون یورو آن را برای نیازهای بعدی قــرار دادیم. وی دربــاره تأثیرات برجام در زمینه مشــارکت و همکاریهای بیشتر خارجیها در امور داخلی گفت: از ســرمایهگذاری تا فناوری بسیاری از شــرکتهای خارجی اعــلام آمادگی کردنــد که به صورت مشترک پروژه اجرا کنند. دو شرکت مطرح اروپا وارد مذاکره شــده و دراینباره تفاهمنامهای نوشته و به اقدامات اولیه منجر شده و مطالعات اقتصادی آن انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.