ایران سرزمین فرصتها در صنعت خودرو

Shargh - - اقتصاد - احمد فرهادی کارشناس اقتصادی

ایــران هفدهمین کشــور دنیا به لحاظ مســاحت و هجدهمیــن کشــور دنیا به لحاظ جمعیت اســت. مساحت ایران بزرگتر از 12 کشور اروپایی نظیر: آلمان، فرانســه، انگلســتان، ایتالیا، بلژیک، ســوئیس، هلند، دانمارک، یونان، اتریش، ایرلند و رومانی اســت. اگر به سراغ کشورهای کوچکتر برویم، میتوانیم 77 کشور را در دل ایران جای بدهیم. این بزرگی به لحاظ مساحت میتواند بهعنوان یکــی از جذابیتهای بازار صنعت خودروی ایران محسوب شــود؛ مساحت بیشتر یعنی نیاز بیشتر به خودرو البته به قید جمعیت؛ جمعیت از دو منظر میتواند در صنعت خودرو مؤثر باشد. یکی از منظر تولید و دیگر از منظر بازار مصرف. ایران جمعیت 80 میلیون نفری دارد که تقریبا برابر با جمعیت آلمان اســت. مهمتــر از آن اینکه ایران بیشــترین جمعیت تحصیلکــرده را در منطقــه دارد و 60 درصــد مردم این کشور زیر 30 ســال هستند. امروزه وجود نیروهای متخصص و ارزانقیمت در ایرانزمین به یکی از وجوه ممتاز این کشور بدل شــده است که میتواند پشتوانه خوبی در تولیدات صنعتی باشند. از دیگر سو جمعیت 80 میلیونی یعنی بازار بسیار جذاب برای خودروسازان، بهویژه اگر بدانیــم درحالحاضر 18 میلیون خودرو در خیابانهای ایران تردد دارند، درحالیکه خودروهای در حال تردد در کشــور آلمان 55 میلیون دستگاه است. از سوی دیگر شاخص تعداد خودرو به ازای جمعیت ایران )سرانه خودرو( نیز به شکل معناداری از میانگین جهانــی فاصلــه دارد و ایــن نکته نیز پتانســیل بازار ایران را در رشــد صنعت خودروسازی نشان میدهد. ویژگیهای اقلیمی و جغرافیایی، ایران را در موقعیتی اســتراتژیک قرار داده اســت. وجود بازارهای بکر در کشورهای منطقه مانند عراق، افغانستان، تاجیکستان، آذربایجان و ترکمنســتان که تاکنون بنــا به دلایلی از دسترس خودروسازان بزرگ دور ماندهاند، از یک سو و سطح دسترسی به آبهای آزاد و راههای مواصلاتی از ســوی دیگر، فرصت مناسبی را برای سرمایهگذاری در ایران فراهم کرده اســت و ایران میتواند با بهرهمندی از تواناییهــای خــود به مرکز صادراتــی خودروهای منطقه بدل شــود. صنعت خودروسازی ایران دومین صنعــت بزرگ کشــور پــس از صنعت نفت اســت. درحالحاضر 700 هزار نفر به صورت مســتقیم و 2.4 میلیون نفر به صورت غیرمستقیم در صنایع مرتبط با خودرو کار میکنند. تاریخچه صنعت خودرو در ایران به ســال ‪(1954( 1337‬ برمیگردد. در آن ســال با 20 میلیون تومان ســرمایهگذاری، کارخانه مونتاژ «جیپ» احداث شــد. از آن زمــان تاکنون میلیاردهــا دلار در صنعت خودروســازی ایران سرمایهگذاری شده است که حاصــل آن ایجاد ظرفیتهــای متعدد در بخش تولید قطعــات خودرو، تولید خــودرو و خدمات پس از فروش اســت. همیــن موضوع میتوانــد بهعنوان یکی دیگر از پتانسیلهای جذاب برای خودروسازان و قطعهسازان جهانی مطرح باشد. گزارش بانک جهانی نشان میدهد که مؤسســات اقتصادی جهان به رشد اقتصادی در ایران برای ســال آینده امید بســیار دارند. آخرین گزارش بانک جهانی که با عنوان «چشــمانداز اقتصادی جهان 2017» منتشر شده، به پیشبینی رشد اقتصادی کشــورها و مناطق جهان در سالهای پیش رو )2018 و 2019( پرداخته اســت. این گزارش رشــد اقتصــادی جهان در ســال 2016 را در حد 2.3 درصد اعلام کرده که در مقایسه با سال پیش از آن 0.4 درصد کاهش دارد. براســاس این گزارش نرخ رشد اقتصادی ایران در ســال 2016 را 4.6 درصد برآورد و برای ســال 2017 نیز 5.2 درصد پیشبینی کرده است.با احتساب ویژگیهای ممتاز ایرانزمین از جمله: بزرگی سرزمینی و موقعیت اســتراتژیک آن، فراوانی جمعیت و حضور جوانان تحصیلکرده، وجود زیرســاختهای متعدد و رونــق اقتصادی و ... صاحبنظــران آینده پررونقی را برای ایران پیشبینی میکنند؛ آیندهای با یک پیام مهم برای تمامی دنیا: «ایران سرزمین فرصتهای طلایی در صنعت خودروسازی».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.