درود بر رستاخيز ارديبهشت

Shargh - - اقتصاد - محمدجواد عاصميپور مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت

در بهمــن 95 مقالهاي با عنوان نیاز به رســتاخیز مدیریت بهعنوان مهمترین نیاز امروز کشــور نوشتم و با توجه به شــرایط بینالمللي، منطقهاي و داخلي آن را مهمترین اولویت دانســتم و پیشنهاد دادم سال 96 را سال رستاخیز و تحول در مدیریت کشور بنامیم. صحنه انتخابات و چالشهاي طرحشده در مبارزات انتخاباتي با توجه به حضورم از جنوب تا شمال کشور در ستادها و انجام چند سخنراني، من را بیشتر به این امر متقاعد کرد. ملت ایران این نیاز را بهخوبي دریافت و بــه مطالبات دیگــر اگرچه مهم و اساســي بودند، نپرداخــت و اجازه نداد طرف مقابل او را از مرکز ثقل مطالبات که رســتاخیز مدیریت است که با خود نگاه، فلسفه و سیره و سلوك مدیریت به ارمغان ميآورد و در نتیجه احتمال دســتیابي به مجموعه مطالبات را بیشــتر ميکند، منحرف کند و با رأیي قاطع مدیریتي را برگزید که اتفاقا در چهار ســال دیکته نوشته بود و غلطهاي خود را در معــرض دید و قضاوت جامعه قــرار داده بود. رقبا هم تا فرصت داشــتند غلطها را چند برابر کردند و درســتها را هــم نادیده گرفتند. در چنین صحنه قضــاوت و تصمیمگیرياي جامعه دیکته نوشتهشــده را رصد کرد، تصحیح کرد و نمره 60 درصــدي داد و درس بزرگــي بهعنوان یك معلم منصــف، یك ملت عالم و دانا به همه کاندیداها داد. هر دو گروه نیازمند اولا برپایي رســتاخیز مدیریت در درون خود هستند تا هرکدام بکوشند مطالبات طرف مقابل را تجزیــه و تحلیل و حرکت گذشــته خود را تصحیح کنند و هر دو جبهه اصولگرا و اصلاحطلب باید ســعي بر ایجاد تغییرات وســیع و گســترده در تشکیلات و فلسفه وجودي خود براي نزدیكشدن به جامعه کنند و ثانیــا ازآنجاکه این انتخابات به اعتقاد من فقط یك مطالبه جدي و اساســي از هر دو جناح داشت و آن انتظار برپایي رستاخیز مدیریت کشور بود، بــا انتخاب مدیریتي پاك، منزه و ســالم که زیادهخواه نیســت و به مردم و برقراري ارتباط با آنان، برگشــت به پاکي و ســلامت روزهاي اول انقلاب باور و اعتقاد دارد، متخصص و کاردان، و در یك کلام نســلي پاك و مطهر اســت؛ بنابراین ضمن تبریك به جناب آقاي دکتر روحاني، امیدوارم براي ماندگاري بیشــتر نامش در تاریخ پرافتخار انقلاب اسلامي مردم ایران در آغاز دولــت دوازدهم به این مهمتریــن نیاز جامعه توجه کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.