سفر رئیسکل سازمان توسعه تجارت ایران به عراق

Shargh - - اقتصاد -

مجتبــی خســروتاج، قائممقام وزیــر صنعت، معدن و تجارت و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، در ســفر خود به کشور عراق با وزیر ورزش و معاونان وزیران صنعت و تجارت این کشــور دیدار و گفتوگو کرد. به گزارش روابطعمومی ســازمان توســعه تجارت ایران، ایــن ملاقاتها که با حضور ســفیر ج.ا.ایران در عراق و تعــدادی از مدیران دو طرف صــورت پذیرفت، روند پیشــرفت پروژههای فنی و مهندســی شــرکتهای ایرانی که در کشور عراق در حال اجراست، پیگیری شد. ج.ا.ایران پروژه ورزشــگاهی الزوراء با ظرفیــت 12هزارو 500 نفر و پروژه ورزشــگاهی التاجیات با ظرفیت 60 هزار نفر را در بغداد میســازد که پیشرفت اجرائی هرکدام بهترتیــب حــدود 41 درصد و 30 درصد اســت. شــرکتهای مهندســی ایرانی خط راهآهن بین دو بخش حجاما و ساوا را نیز در دست ساخت دارند. در این ملاقاتها طرفین موانع و مشــکلاتی که سر راه شرکتهای دو طرف وجود دارد را بررسی کرده و راهکارهای رفع موانع و تسریع در آن را خواستار شدند. وزارت صنایع عراق درحالحاضر حدود 140 کارخانــه دارد که حدود 30 شــرکت دولتی آنها را مدیریت میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.