نامهنگاری وزارت صنعت به بهانه گرانی

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: وزارت صنعــت، معــدن و تجارت ضمن ارسال نامهای به ســازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درباره افزایش قیمت گوشــت، برنج و حبوبات خواســتار ارسال نامهای جداگانه ازسوي این سازمان به معاوناول رئیسجمهوری شد. در این نامه از طریق وزارت صنعت، معدن و تجارت به ســازمان حمایــت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان ابلاغ شــده تا ضمن قیاس افزایش شــدید قیمت برنج، گوشــت و حبوبات در ســال جاری نســبت به ســال گذشته با ارسال نامهای جداگانه به معاوناول رئیسجمهوری دراینبــاره توضیــح داده تا در صورت لــزوم تذکرات لازم داده شــود. علاوه بر ایــن وزارت صنعت، معدن و تجــارت از ســازمان حمایــت مصرفکننــدگان و تولیدکنندگان درخواست کرده تا اگر علت اصلی این مسئله مشــخص شده اســت آن را منعکس کرده و راهکارهای مربوطه را ارائه دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.