بانک پاسارگاد بار دیگر بانک برتر ایران شد

Shargh - - اقتصاد -

براساس ارزیابی مؤسســه معتبر یورومانی، بانک پاســارگاد موفق شــد برای ســومین سال متوالی، عنوان بانک برتر ایران را از آن خود کند. به گزارش روابطعمومی بانک پاسارگاد، خسرو رفیعی، مشــاور مدیرعامل و مدیر روابطعمومی این بانک، با اعلام این خبر گفت: نشریه یورومانی که یکــی از معتبرترین نشــریات بینالمللی در زمینــه ارزیابــی بازارهــای مالــی و بانکها در جهان محسوب میشــود، هر سال برترین بانک هر کشــور را بــا ارزیابی دقیــق عملکرد تمامی بانکهای آن کشور مشخص کرده و جایزهای به آن بانک اعطا میکند. وی ادامه داد: براســاس ارزیابی ســال جاری این نشــریه، بانک پاسارگاد موفق شــد برای سومین ســال پیاپی در رقابتی بینالمللی، عنوان «برترین بانک ایران در ســال 2017» را از آن خود کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.