آینه دیروز

Shargh - - سیاست -

مقام معظم رهبری: جنگهای قومی قبیلهای در آفریقا توطئه آمریکا و اسرائیل است

ســخنگوی دولت اعلام کرد: حقــوق کارکنان دولت در شش سطح افزایش یافت

متکــی، وزیــر خارجــه خبــر داد: موافقت با درخواست سولانا برای سفر به تهران و ارائه بسته پیشنهادی 5+1

جلیلــی، دبیر شــورای عالی امنیــت در دیدار بــا نماینده دبیرکل ســازمان ملل در افغانســتان: ســازمان ملل بایــد از منافــع مردم افغانســتان حمایت کند

میرتاجالدینی، عضو فراکسیون اکثریت مجلس شورای اســلامی: نامزد اصولگرایان برای ریاست مجلس هشتم یکشنبه آینده مشخص میشود

وزیر نفت در نامهای به رئیسجمهور خواستار تعیین تکلیف تخصیص اعتبار برای واردات بنزین در سال جاری شد

مقام معظــم رهبری در دیدار با رئیسجمهور اریتره: شــرایط امروز جهان با 20 سال قبل تفاوت کرده. بیداری و خودباوری ملتها و رؤسای برخی از کشورها، آمریکا و کشورهای سلطهگر را وادار به عقبنشینی کرده است

احمــد مجتهــد، رئیــس پژوهشــکده پولی و بانکی: کاهش نرخ سود در شرایط تورمی مناسب نیست

ســخنگوی دولــت: اتهــام هفــت بهایــی بازادشتشده امنیتی است نه اعتقادی

هشــدار جان مککین به اوباما دربــاره ایران؛ تکرار مجادله انتخاباتی دو نامزد آمریکایی

موافقت با ســفر خاویر ســولانا به ایران برای ارائه بسته پیشنهادی گروه 5+1

رئیسجمهوری آمریکا با تکرار شــرط تعلیق غنیسازی اورانیوم برای آغاز مذاکره با ایران گفت که موضع وی درباره ایران تغییری نکرده است

رئیسجمهور عراق: ایــران در زمان صدام به معارضان عراقی اسلحه میداد

مقام معظــم رهبری در دیــدار رئیسجمهور اریتره: کشــورهای آســیایی، آفریقایی و آمریکای لاتین میتواننــد با گســترش همکاریهای خود وضع کنونی روابط بینالمللی را تغییر دهند

بار دیگر توســط مدیرکل آژانس جهانی انرژی اتمــی مــورد تأکید قــرار گرفت؛ مدرکــی دال بر تسلیحاتیبودن فعالیتهای هستهای ایران وجود ندارد

سیدمهدی هاشمی، سرپرســت وزارت کشور: در جایگاه جدید نیز در مراســم ســالگرد ارتحال امام)ره( خدمتگزاری میکنم

سیداحمد خاتمی: آمریکا میخواست کابوس عراق را در ایران پیاده کند

دبیر شــورای عالــی امنیت ملی: افغانســتان تراکتور میخواهد نه تانک

کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت خارجی: رودکــی: حمایــت از حقوق هســتهای مهمترین نقطه مثبت

احمدینــژاد: عدهای بــا تفکر شــیطنتآمیز صیانــت از میــراث فرهنگــی را کاری باطــل میدانستند

الهام، ســخنگوی دولت: اگر وزیر اســتیضاح شود حرفهای زیادی داریم

احمــد ذوالقــدر، مســئول عملیــات نیروی مقاومت بســیج: گشتهای عملیاتی بسیج پاسخ محکمی به عوامل آمریکا میدهند

درینجفآبادی، دادستان کل کشور: اسرائیل، فرماندهی بمبگذاری شیراز را بر عهده داشت

نمایندگان اســتان کردســتان درخصوص عدم درج نام کردستان در لیست استانهای متضرر به محمود احمدینژاد تذکر دادند

کاشــفی، معــاون دبیــرکل جبهه مشــارکت ایران: علیرغم یکدســتی مجلس و دولت شاهد ناکارآمدی بودیم

عمــاد افــروغ، نماینــده تهــران در مجلس: هماهنگی مجلس و دولت نباید باعث سکوت در برابر اشتباهات شود

عــادل آذر، عضو کمیســیون برنامه و بودجه: بسته سیاست پولی بانک مرکزی باید چکشکاری و نقد شود

مقام معظــم رهبری در دیدار با رئیسجمهور اریتره: آمریکا و اسرائیل با نزدیکشدن کشورهای مســتقل به یکدیگــر مخالفاند بــه همین دلیل همواره نقشــی اساســی در فجایع آفریقا و ایجاد جنگهای قومی ـ قبایلی و سیاسی داشتهاند

احمدینژاد در دیدار رئیس مجلس ســنگال: روابط ایران و ســنگال مســتحکم و روبهگسترش است

مجتهد، رئیس مؤسســه پولی و بانکی: اصرار بــر کاهش نــرخ بیکاری بــه کمتــر از 11 درصد پیامدهای تورمی دارد

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.