دولت دوم روحانی چگونه باشد؟

Shargh - - سیاست -

انتخابات بیســتونهم اردیبهشت در حالی با رأی قاطع مردم و حمایــت جریان اصلاحطلب به تداوم ریاســتجمهوری حسن روحانی پایان گرفت کــه از هماکنون فعالان سیاســی، توجه دولت به این رأی را مبنای تحلیلهای خود قرار دادهاند.

به بــاور این فعالان سیاســی، دولت باید این رأی را مــورد توجــه قــرار دهد و بــرای تحقق وعدههای انتخاباتی خود بکوشد. این چهرههای سیاسی، البته نیمنگاهی هم به وضعیت کابینه دوازدهم داشــتهاند و در اینباره توصیههایی را به رئیسجمهوری منتخــب ارائه کردهاند. یکی از ایــن پیشــنهادها توجه به حضــور جوانان و زنان در کابینه اســت. تغییــر در ترکیب برخی از وزارتخانهها از دیگر مطالباتی اســت که این فعالان سیاســی مطرح کردهانــد. همچنیــن توجه به برخــی مطالبات سیاســی مثل حل و فصل مســائل باقیمانده از ســال 88 از دیگر موضوعات مورد توجه چهرههای سیاســی اســت که توجه رئیسجمهور منتخب را به آن ضروری دانستهاند.

شکوریراد: دولت قدر مردم را بداند

برهمیناســاس، علی شکوریراد، دبیرکل اتحاد ملت در گفتوگو با ایلنا در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وظیفه دولت یازدهم در برابر حضور گسترده مردم در این انتخابات چیست، گفت: «ابتدا دولت باید قــدر این حرکت مــردم را بداند. آنها کاری را که بایــد انجام دادند و تماموکمال در صحنه حاضر شدند».

او تأکید کرد: «دیگر برای دولتمردان بهانهای باقی نمیماند که در خدمترسانی به این مردم کوتاهی کنند. معتقدم دولت در گذشته به هر میزان که همت و تلاش داشته است باید در این دوره آن را چندین برابر کنند. وظیفه دولت بسیار سنگینتر از گذشته شده است. ما ملتی آگاه داریم که بر عملکرد مســئولان خود نظــارت دارند و با دقت به امانتی که به آنها سپرده شده مینگرند».

او با اشــاره به همکاری و همدلی در میان تمام ارکان نظام بعد از انتخابــات عنوان کرد: «دولت فقط نباید برای بهبود وضعیت کشــور اقــدام کند، بلکــه مخالفان دولت هم متوجه رأی مردم باشــند و به کمک دولت بشتابند تا در کارها موفق شود».

شــکوریراد تأکید کــرد: «رأیی که مــردم در 2٩ اردیبهشــت به صندوقها انداختند سرمایه کل نظام است و نباید آن را کوچک شمرد یــا تباه کرد. فرقی نمیکند کدام جناح پیروز شــده یا کدامیک صحنه را واگذار کرده اســت. هر کسی که در مناظرات وعدهای به مردم داده برای تحقق آن باید تلاش و با دولت تعامل کند».

او همچنین گفت: «اینکه بگوییم دولت باید تمامی کارها را انجام دهد و جناح بازنده دســت از تلاش بردارد، حرف درستی نیست. این جناح نیز باید به کمک دولت بیاید نه اینکه در مقابلش کارشــکنی یا ایستادگی کند».

مرتضی حاجی: گرایش اصلاحطلبانه در کابینه آینده پررنگ باشد

مرتضی حاجــی رئیس ســتاد انتخابات تهران هــم در گفتوگو با ایلنــا درباره اولویتهــای دولت دوازدهم با توجــه به وعدههای اصلاحطلبانه روحانی در تبلیغات انتخاباتی گفت: «روحانی با توجه به تأکیدات خــود تلاش خواهد کرد کابینه آینــده پرانرژیتر و تواناتر باشــد. در تحقق برنامههای دولت آینده در درجــه اول باید افرادی بهکار گرفته شوند که این برنامهها را با عمق وجود باور داشته باشند».

او بر لزوم اســتفاده از نیروهای جوان و بانشاط در دولت دوازدهم تأکیــد کــرد و گفت: «برای مدیریــت و تحقق برنامهها نیاز اســت از جوانان در کنار مدیران مجرب استفاده شود. بسیاری از اعضای فعلی همچون وزرای خارجه، نفت و کشاورزی کارایی خود را ثابت کردهاند، اما بخشهایی حتما نیاز به تجدیدنظر دارد. طبیعی اســت کســانی که برنامههــای آتی را باور ندارند و بهعنــوان رفعتکلیف به آن نگاه میکنند، مناســب این ســمت نیســتند».وزیر آموزشوپرورش دولت اصلاحــات با تأکید بر اینکــه توانایی مدیریــت در درجه اول اهمیت قرار دارد گفت: «طبیعی اســت که انتظار داشــته باشیم گرایشهای اصلاحطلبانــه در کابینه آینده پررنگ باشــد، چــون حامیان اصلی و فعال رئیسجمهور اصلاحطلب بودند.

اما این اولویت در کنار شــروط اولیه و اصلی است. یعنی اصل بر باورمندبودن و توانایی است. افرادی که باور عمیقتر و توانایی بیشتری دارند باید مد نظر باشند و بین این افراد کسانی که گرایش سیاسیشان به حامیان اصلی رئیسجمهور نزدیکتر است اولویت دارند».حاجی درباره تغییر اســتاندارانی که گفته میشــود تعلقخاطری به دولت روحانی ندارند، گفت: «در ســطح مدیران خارج از دولت هم باید این تغییرات صورت بگیرد. در اســتانها اینکه کسی غیر از این باشد حتما باید کنار گذاشته شود».

او دربــاره نقش زنان در کابینه آینده نیز گفت: «شــرط کارایی اگر در درجــه اول اهمیت باشــد، در اولویتها برای شــرایط مشــابه از همه توانها باید اســتفاده کرد. نیروهای جوان و بانوانی که در دورههای قبل شــرایط برایشان مساعد نبوده قاعدتا در این دولت باید در اولویت قرار داشته باشند و در شرایط مشابه و نزدیک به هم باید توانمندســازی زنان را بهعنوان رویکرد اصلی در نظر گرفت.»

کاشفی: دولت ارتباط بیشتری با مردم داشته باشد

حسین کاشــفی از اعضای حزب اتحاد ملت هــم در گفتوگو بــا ایلنا، با اشــاره به فعالیت احزاب در دولــت یازدهم گفت: «زمینه فعالیت بیشــتر احزاب در دولت روحانی فراهم شد که امیدواریم ادامه یابد و روز به روز احزاب بتوانند به جایــگاه خــود برسند».کاشــفی در رابطه با ویژگی کابینه دوازدهم گفت: «انتظار مردم این است که دولت ارتباط بیشــتری با مردم داشــته و همچنین پاســخگوی مردم باشد و تکریم اربابرجوع را دنبــال کند و دولت الکترونیک اجرائی شــود تا مردم وقت زیادی صرف نکنند و بدون واســطه کار خــود را انجام دهند». او افــزود: «نیازمنــد بازنگری در برخــی وزارتخانهها هســتیم و باید در برخی موارد وزرا تقویت شــوند و با توجه بــه مطالبه مردم برای شفافیت دولت باید این مسائل را سریعتر در دستور کار خود بگذارد». کاشــفی گفت: «رأی مــردم به روحانی مثبت بود امــا انتظاراتی هم دارند و دولت باید پاسخگوی اعتماد مردم باشد تا مردم احساس کنند شیرینی و حلاوت انتخابی که کردند ماندگار است».

رسولی: فضای نیمهبسته دانشگاهها، کمبود زنان و جوانان زیبنده دولت دوم نیست

سیدحســن رســولی، منتخب مردم تهران در شــورای شــهر، هم در نامهای به حســن روحانی بر ضرورت حفظ و نگهداری ســرمایه اجتماعی ایجادشــده از انتخابات خرداد ٩2 تأکید کرد. او در این نامه نوشــته است: «فضای نیمهبسته دانشگاهها، کمبود زنان و جوانان در ساختار دولت زیبنده دولت دوم شما نیست».

در ادامه این نامه آمده است: «فضای نیمهبسته دانشگاهها، کمبود زنان و جوانان در ساختار دولت زیبنده دولت دوم شما نیست».

در ادامه این نامه آمده اســت: «با تجارب انــدک مدیریت امنیتی خویش بــاور دارم در این صورت مراجع عالی امنیتی نیز از این ابتکار عمــل رئیسجمهور حمایت خواهند کرد. حل این معضل با کســب حمایــت مقامات عالیه نظام ثبات، مقبولیت و توســعه برادری را در کشــور تقویت میکند و در اوضاع پرآشــوب منطقه و جهان اســلام ســیمای منحصربهفــردی را از حیــث کارآمدی دکتریــن جمهوری اســلامی به میلیونها مسلمان در جســتوجوی مدل مردمسالار و بومی جوامع اسلامی بیش از پیش عرضه میکند. انشاءالله در دوره دوم شاهد اثرگذاریهای ماندگار دیگری از شما در مقیاسهای بزرگ باشیم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.