ديپلماسيو يا دراونشسفيردمپنب 480 مائييلليارد دلار؟

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق:

در اولين ســفر خارجی دونالد ترامپ به خاورميانــه، ايران يكی از محورهای گفتوگوی رئيسجمهوري آمريكا با ميزبانانش بود، در عربستان و اسرائيل. اقامت دوروزه ترامپ در رياض علاوه بر ملاقات با رهبر اين كشور ثروتمند عربی با حضور او در نشســت رياض هم همراه بود؛ نشستی كه بار ديگر اظهارات ضد ايرانی در آن مطرح شد كه برخی رهبران كشورها به آن اعتراض كردند. علاوهبراين شــبانه و بعد از انتشار ادعاهای ترامپ و پادشاه عربســتان در اين نشســت، محمدجواد ظريف، وزير امــور خارجه ايران، در توييتی به آن واكنش نشــان داد. او نوشــت: «ايران - كه تازه يک انتخابات واقعی را پشــت ســر گذاشته است – از ســوی رئيسجمهور آمريكا در آن «مهد دموكراســی و ميانهروی»، مورد حمله قرار میگيرد. آيا اين سياست خارجی است يا صرفا دوشيدن 480 ميليارد دلار از عربستان سعودی؟».

همزمــان با ســفر رئيسجمهــوری آمريــكا به ريــاض يک قــرارداد 110ميلياردی تســليحاتی ميان رياض و واشــنگتن به امضا رســيد و منابع خبری گزارش دادند كه ســران عربســتان و امارات نيز صد ميليون دلار به نهاد خيريه دختر ترامپ اهدا كردهاند.

به گزارش ايســنا دونالد ترامپ، در آغاز نشســت سران عربی و اسلامی و آمريكايی گفت: ما امروز فصل جديدی از روابط ميان آمريكا و عربســتان را گشــوديم. كلمات برای بيان عظمت عربستان كافی نيست. ما توافقهای تاريخی با عربســتان به ارزش حدود 400 ميليــارد دلار امضا كرديم. توافق عربســتان و آمريكا به ارتش عربســتان برای تحكيــم امنيت در عملياتش كمک میكند. رئيسجمهوری آمريكا در سخنانش خواستار بهانزواكشاندن ايران شــد و افزود: ايران بايد بين انزوا و ورود به نظام بينالمللی يک گزينه را انتخــاب كند. او همچنين مدعی شــد كه حزبالله و حماس همرديف با داعش و القاعده نمودهای مختلفی از تروريسم هستند. ترامپ در عربستان ســعودی، ايران را به «آموزش گروههای مسلح در ســوريه، يمن و عراق» متهم كرد و مدعی شــد كه حكومت ايران «لنگرگاهی امن به تروريستها میدهد و از آنها پشــتيبانی مالی میكنــد». رئيسجمهوری ايالات متحده درعينحــال گفته كه بين ايرانيان «غنــی و با فرهنگ» و دولت ايران تفاوت وجــود دارد. ايــن اظهــارات علاوه بر واكنــش توييتری ظريــف با واكنش سخنگوی وزارت امور خارجه ايران نيز مواجه شد.

به مردم خود اتکا کنید

ســخنگوی وزارت امور خارجه ايران در واكنش به ســخنان ترامپ در عربســتان گفت: واشــنگتن از سياســت جنگافروزی، مداخلهگری، ايرانهراســی و فروش ســلاح خطرنــاک و بیفايده بــه حاميان اصلی تروريسم دست بردارد.

بهــرام قاســمی با اشــاره بــه برگــزاری انتخابــات در ايــران، گفت: «رئيسجمهــوری آمريكا در ســخنانی مداخلهجويانه، تكــراری و مملو از ادعاهای بیپايه عليه كشورمان تلاش كرد بار ديگر با ترويج ايرانهراسی و در تداوم سياســتهای خصمانه آمريكا عليه ايران، كشورهای منطقه را به خريد هرچه بيشتر تسليحات آمريكايی تشويق كند.

وی با انتقاد شــديد از مواضــع فريبكارانه، اظهــارات مداخلهجويانه و اقدامــات مخــرب و تنشزای مقامات دولت جديــد آمريكا كه با هدف مقابله با حاكميت مردم بر سرنوشــت خود در كشورهای منطقه و تثبيت موقعيت و برتری رژيم صهيونيســتی صورت میگيرد، گفت: متأســفانه برخی كشورهای منطقه به جاي اتكا به توان مردمی خود و ظرفيتهای همــكاری منطقــهای، دل در گرو حمايــت قدرتهای بزرگ بســتهاند و زمينههای تضعيف و تخريب زيرســاختهای حياتی كشــورهای منطقه را فراهــم میآورند كــه از آن جمله میتوان به وضعيت اســفناک يمن و نابودی زيرســاختهای سوريه به واســطه جريانات تروريستی تكفيری اشــاره كرد. ســخنگوی وزارت امور خارجه با يــادآوری مواضع تبليغاتی دولتمــردان آمريكايی مبنی بر نادرســتبودن مداخلــه دولتهای قبلی آمريكا در امور داخلی كشــورهای منطقه، نقش دولــت قبلی آمريكا در ايجاد و پرورش جريانات تكفيری - تروريســتی از جمله داعش؛ از دولت آمريكا خواســت از سياســت جنگافروزی، مداخلهگری، ايرانهراســی و فروش ســلاح خطرناک و بیفايده به حاميان اصلی تروريســم دســت بردارد. قاسمی اضافه كرد: متأسفانه با سياستهای خصمانه و تهاجمی دولتمردان آمريكا شــاهد تقويت مجدد گروههای تروريستی در منطقه و اشــتباه محاسبه ديكتاتوریهای حامی اين گروهها در منطقه هستيم. وی همچنين به سياســت تجاریســازی امنيت از ســوی دولت جديد آمريكا و فاكتوركردن خدمات امنيتی اشــاره كرد و گفــت: دولتهای منطقه نيز بهتر است به جاي هزينهكردن ميلياردها دلار از ثروت مردم خود در ازای حمايتهای موهوم آمريكا، به فكر ثبات و رفاه و آرامش و آسايش واقعی مردم از طريق احترام به حق تعيين سرنوشــت ملتها و صرف اين مبالغ هنگفت در امور توسعه و همكاری سازنده منطقهای باشند.

ســخنگوی دســتگاه ديپلماســی افزود: جای تعجب اســت كشوری ايران را به بیثباتی در منطقه متهم میكند كه خود دهها ســال اســت با حمايتهای همهجانبه تسليحاتی، مالی و اطلاعاتی از رژيم صهيونيستی در ســركوب ملت مظلوم فلســطين شــريک بوده و در چند سال اخير نيز با تســليح برخی رژيمهای عربی در منطقه خليج فارس در كشــتار مردم بیدفاع يمن مشاركت داشته اســت. سخنگوی وزارت امور خارجه تأكيد كرد: آمريكا و شــركايش در منطقه بايد بدانند كه امروز جمهوری اسلامی ايران بهعنوان يک حكومت مردمسالار، باثبات و مقتدر كه از حمايتهای مردمی بهره میبرد، منادی صلح، آرامش و حســن همجواری در منطقه و مبــارزه با خشــونت و افراطیگری در جهان اســت و با لفاظیهای اين كشورها مسير خود را تغيير نخواهد داد.

واکنش به ریاض

آنچه در رياض گذشــت از ســوی برخی جريانهای تنــدروی منطقه و آمريكا مورد تحســين قرار گرفت اما برخی از رهبران حاضر در اين نشست هم به آن واكنش نشــان دادند. جبران باسيل وزير خارجه لبنان در صفحه توييتر خود نوشــت: ما از محتوای بيانيه پايانی رياض اطلاع نداشتيم و اين بيانيه ما را غافلگير كرد، زيرا قرار نبود در اين نشســت بيانيهای صادر شود. به گزارش ايســنا، به نقل از ايلاف، سران كشــورهايی كه در نشست رياض شركت كردند، در بيانيه پايانی مدعی شدند كه ايران در امور داخلی كشورها مداخله میكند و امنيت و اســتقرار منطقه و جهان را به خطر میاندازد و از تروريســتها حمايت میكند . «حامد كــرزی » نيز در واكنش به اظهارات ترامپ در توييتر خود نوشــت تروريســتها در كشــورهای اسلامی جايي ندارنــد، آنان در پناهگاههای امن، حضور داشــته و دارای مراكز آموزشــی هســتند و تأمين و تجهيز میشــوند. ترامپ در نشســت كشورهای عربی و آمريكا در رياض برای به اصطلاح مبارزه با تروريســم گفته بود كشــورهای اسلامی بايد تروريستها را از كشور خود بيرون كنند. سران همه دولتهای حاكم بر كشــورهای مسلماننشين، جز ايران و سوريه، در نشست رياض كه به ميزبانی ملک ســلمان پادشاه عربستان ســعودی برگزار میشد، حضور يافتند و در اين نشست اين ادعا از سوی ترامپ طرح شد كه بيش از داعش، بايد به فكر رفع خطر «تروريســم ايران» باشند. رؤسای جمهور تاجيكستان، افغانستان و عراق هم در اين نشست حاضر بودند.

ادامه ادعاها در اسرائیل

ترامپ در اسرائيل نيز علاوه بر مسئله صلح فلسطين ادعاهايی عليه ايران مطرح كرد. به گزارش ايســنا، به نقل از اسكاینيوز، دونالد ترامپ در كنفرانــس خبری بــا روون ريولين، رئيس رژيم صهيونيســتی مدعی شد: نمیتوان به ايران اجازه داد كه «سلاحهای هستهای» داشته باشد. رئيسجمهوری آمريكا همچنين مدعی شــد ايران بايد هرچهســريعتر حمايت و پشــتيبانی خود را از «تروريســتها» و شــبهنظاميان متوقف كند. وی در ادامه ادعا كرد: از ســوی تشــكيلاتی مانند داعش و از سوی كشورهايی مانند ايران با تهديدهايی مواجه هستيم.

به نظر میرسد برجام يكی از موضوعهای مذاكره دو طرف باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.