ادامه تبريک به روحانی

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق:

روز گذشــته عدهای ديگر از رهبران جهان پيامهای تبريكی به حســن روحانی ارســال كردند. به گزارش ايســنا عبدالعزيز بوتفليقــه، رئيسجمهوری الجزاير، در پيامی به حسن روحانی، انتخابش به عنوان رئيسجمهوری منتخــب ايران تبريک گفت. همچنين رئيسجمهوری آلمان، با ارســال پيامی انتخاب مجدد روحانــی را تبريک گفــت.وزارت خارجه كرهجنوبی در بيانيه خود كســب 57 درصد از آرا به وســيله حســن روحانــی را يک پيــروزی چشــمگير در انتخابات ايران دانسته است. سعد حريری، نخستوزير لبنان ، جاكوب زومــا رئيسجمهوری آفريقایجنوبــی، نوری مالكی، معاون رئيسجمهور عراق، گيورگی مارگولاشــويلی، رئيسجمهــور گرجســتان و جنبــش عصائــب اهل الحق عــراق در پيامهايی انتخاب حســن روحانی به رياستجمهوری برای بار دوم را تبريک گفتند. همچنين «كيم يونگ نام» رئيس كنگره ملی خلق كرهشمالی و مرد شماره دو اين كشور انتخاب دوباره حسن روحانی به عنوان رئيسجمهوری اسلامی ايران را به وی تبريک گفت. به گزارش ايرنا، گری لوئيس نماينده سازمان ملل در ايران، نيز با انتشــار تصويری در توييتر و اينســتاگرام خــود به ملت و دولــت ايران برگزاری يــک انتخابات موفقيتآميز را تبريک گفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.