معاون وزير خارجه ترکيه اولين ميهمان بعد از انتخابات

Shargh - - دیپلماسی -

شــرق:

معاون وزير خارجه تركيــه اولين ميهمان خارجی وزارت امور خارجه ايران بعد از انتخابات بود. روز گذشته ابراهيم رحيمپور، معاون آسيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجــه، در چارچوب كميته رايزنیهای سياســی جمهوری اســلامی ايران و تركيه با سدات اونال همتــای تركيهای خود در تهــران ملاقات كرد. معاون وزير خارجه تركيه با تبريک برگزاری انتخابات رياســتجمهوری گفت: آنچه در ايــران اتفاق افتاد نمايش بزرگی از دموكراســی و مردمســالاری بود و مشــاركت بالای مردم در انتخابات نشــانگر عزم آنها برای تصميمگيری درباره سرنوشت كشورشان است. در اين ملاقات دو طرف بر ضرورت تكيه بر پيوندهای مشترک فرهنگی، تاريخی و مذهبی دو كشور همسايه برای گســترش همكاریها و افزايش ارتباطات ميان ايــران و تركيــه تأكيد كرده و درباره مســائل مختلف سياســی، اقتصــادی، امنيتــی و فرهنگــی بحــث و تبادلنظر كردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.