شمخانی مسافر مسکو

Shargh - - دیپلماسی -

ایرنا:

دبير شــورای عالی امنيت ملی كشــورمان امروز به منظور شــركت در هشتمين نشست مقامات عالی امنيتی كشــورها و همچنين ديــدار و گفتوگو با مقامات روسيه به مسكو ســفر میكند. به گزارش دبيرخانه شــورای عالی امنيت ملی، علی شمخانی به عنوان ســخنران اين نشست كه به رياست شورای امنيت ملی فدراســيون روســيه برگزار میشود، قرار است ضمن تبيين شرايط امنيتی و تحولات سياسی و اقتصادی منطقه، راهبردها و تجربيات كشورمان برای ايجاد زمينههای مقابله مشــترک با پديده تروريسم را برای كشــورهای شــركتكننده در اجلاس ارائه كند. همچنين در اين ســفر، گفتوگــو و رايزنی به منظور پيشــبرد ابتكارات مشترک سياســی، نظامی و امنيتی با كشــورهای حاضر در اجلاس بهويــژه همپيمانان جمهوری اســلامی ايــران در مبارزه با تروريســم در دستور كار قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.