تقويت گفتوگو با کشورهای جهان

Shargh - - دیپلماسی -

ایسنا:

ســفير ايران در كويت گفت: انتخاب دوباره حســن روحانی به عنوان رئيسجمهور ايران برنامه گفتوگو و تفاهم با كشــورهای جهان را تقويت كرد. عليرضا عنايتی در گفتوگو با روزنامه الانباء، با اشاره به مشاركت گســترده مردم در انتخابات گفت: نتايج انتخابات آگاهی ملت ايــران و دموكراتيکبودن آنان را نشــان میدهد و انتخاب دوباره حســن روحانی به عنوان رئيسجمهور به معنای ادامه و تقويت برنامه تفاهم و همكاری با كشــورهای جهان است. عنايتی در ادامه با اشاره به اينكه انتخابات رياست جمهوری ايران پيام صلح و دوستی برای تمام كشورهای جهان اســت، گفت: دولت آينده ايران به مســير خود در راه همكاری و همزيســتی مســالمتآميز با كشــورهای همســايه ادامه خواهد داد. ســفير ايران در كويت در پايان از ايرانيــان مقيم كويت و دولت كويت به خاطر همكاری در روند رأیگيری تقدير و تشكر كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.