ادعای رژيم صهيونيستی عليه ايران

Shargh - - دیپلماسی -

ایســنا: رووين ريولين، رئيس رژيم صهيونيســتی، در كنفرانــس خبــری مشــترک بــا دونالــد ترامپ، رئيسجمهــور آمريكا، در اراضی اشــغالی به روابط مستحكم آمريكا با اسرائيل اشاره كرد و گفت: از اينكه اين آمريكا به اســرائيل بازگشــته، خرسند است. او در ادامه به طرح ادعاهايی عليه كشــورمان پرداخت و گفت: ما با كابوس حضور ايــران، حزبالله و داعش در مرزهايمان بيدار میشــويم. بــرای خلاصی از اين كابوس بايد اطمينان يابيــم كه ايران از مرزهای ما، از مرزهای سوريه و مرزهای لبنان خارج شده است. اين ادعا در حالی مطرح میشــود كه مقامات كشورمان همواره تأكيد میكنند حضور ايران در ســوريه تنها به صورت مستشــاری و بنا به درخواست دولت مشروع اين كشور اســت و ايران هيچ دخالتی در امور داخلی ديگر كشورها ندارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.