110 ميليارد بالاي چه پول دادند؟

Shargh - - دیپلماسی -

آرزو فرشيد:

قــرارداد تسليحاتي عربستان و ايالات متحده به ارزش 110 ميليارد دلار در هفته گذشته سر و صداي زيادي به پا كرد. اظهارات اخير مقامات ســعودي و تهديدهايي از جمله اينكه جنگ را به داخل ايران خواهند كشاند سبب شــد كه برخي اين قرارداد و همكاريهاي بيشتر اين كشور با آمريكا را تهديدي براي ايران تعبير كنند. اگرچه تأكيد دولت يازدهم و دســتگاه ديپلماســي آن بر ضرورت ايجــاد صلح در منطقه، روشــن ميكند كه جمهوري اســلامي ايران هيزم به آتش سعوديها نخواهد افزود؛ اما روشن است كه سعوديها در تلاشاند تا با نزديكي بيشــتر به آمريكا و دولت ترامپ عرصــه را بر ايران تنگتر كرده و نفوذ منطقهاي خود را افزايش دهند. بدون شك عربستان براي اينكار راهي غير از افزايش توان سياسي و نظامي خود ندارد. از همين رو نگاهي به نوع و كارايي تسليحاتي داشتهايم كه عربستان در اين قرارداد خريداري كرده تا تصوير روشنتري از توان نظامي عربستان ترسيم شود. بر اساس آنچه در رسانهها آمده، عربستان با پرداخت 110 ميليارد دلار به آمريكا جنگافزارهايي از جمله ســامانه ضدموشكی تاد، چهار ناو جنگی، 50 فروند هليكوپتر ترابری شينوک، 60 فروند هليكوپتر ترابری بلک هاوک، 115 فرونــد تانک آبرامز، ســامانههای رادار، فناوری مخابراتی و امنيت سايبری و هزاران موشک و بمب هدايتشونده خريده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.