رئيسجمهوري آ م ریكا س ر ادا ابدريمهب نخ هسنتيانمسفرخارج «صيلخودحوارد»اسرائيل شد

Shargh - - جهان -

«دونالد ترامــپ»، رئیسجمهور ایــالات متحده، در دومین ایســتگاه از اولین ســفر خارجیاش، روز گذشته ریاض را به مقصد تلآویو ترک کرد و در فرودگاه «بن گوریون» مورد استقبال «بنیامین نتانیاهو»، نخستوزیر اسرائیل قرار گرفت. ترامپ در بدو ورود به اسرائیل، درخصوص امکان برقراری صلح و امنیــت در منطقه خاورمیانه، چنین گفت: «پیشِروی ما فرصتی نادر برای برقراری امنیــت، ثبات و صلح در این منطقه و همچنین غلبه بر تروریســم و ایجاد آیندهای مملو از ســعادت، هارمونی و صلح وجــود دارد، ولی این مســئله تنها با همکاری یکدیگر به دســت خواهد آمــد. راه دیگری وجود ندارد». ترامپ پیشتر مدعی شــده بود رسیدن به یک توافق پایدار میان دو طرف اســرائیلی و فلسطینی که رؤسایجمهور پیش از او در انجام آن ناکام بودهاند، خیلی راحتتر از آن چیزی اســت که انتظار میرود. این ســخنان ترامپ در حالی عنوان میشود که او از سفرش به ریاض برای تقویت روابط خود با کشــورهای اســلامی و عقد قراردادهای فروش تسلیحات نظامی، از جمله قراردادی 110میلیارددلاری با عربستان بهره گرفت.

پرواز مستقيم از ریاض به تلآویو

علاوهبراین، گفته میشــود پــروازی که ترامپ و همســرش ملانیا را در فرودگاه گوریون پیاده کرد، اولین پروازی است که از مقصد ریاض به تلآویو و میان دو کشــور بوده که هیچ روابط دیپلماتیکی نداشــتهاند. از نظر برخی مفســران، این میتواند معنای نمادین داشته باشد. معنای نمادین این سفر زمانی پررنگتر میشــود که بدانیم خبرنگاران کاخ ســفید کــه در پروازی جداگانه از ریاض عازم اســرائیل بودند، قبل از ورود به آســمان اسرائیل، در قبرس توقف داشــتند. جالــب آنکه نتانیاهو نیز ابراز امیــدواری کرده او نیز بتواند روزی در پروازی مســتقیم عازم عربســتان شــود. اولین تور خارجی ســفرهای ترامــپ، در حالی انجــام میگیرد که او در داخل کشــور اوضاع نابسامانی را بر سر رسوایی اخراج «جیمز کومی»، رئیس «افبیآی» سپری میکند. ترامپ بعد از ریاض و تلآویو، برای دیدار با رهبر مســیحیان جهان عازم واتیکان خواهد شــد و بعد از آن برای شــرکت در نشســتی با اعضاي ناتو به بروکســل ســفر خواهد کرد. پایان بخش اولین تور سفرهای خارجی ترامپ نیز سیســیل خواهد بود که در آنجا با کشورهای عضو گروه 20 دیدار خواهد کرد.

نتانیاهو، نخســتوزیر رژیم صهیونیستی نیز در مراسم استقبال از ترامپ در فرودگاه، ضمن تأکید بر خواســتهای سیاسی و امنیتی رژیم اسرائیل، از جمله بهرســمیت شناختهشدن اســرائیل به عنوان دولتي یهودی از سوی فلســطینیها، عنوان کرد دولــت او و ترامپ در تعهد بــه صلح اتفاق نظر دارند. ترامــپ پیشتر وعده داده بود که با تمام تــوان برای برقراری صلح میان اســرائیل و فلســطین تلاش کند، اما درخصوص چگونگی ازسرگیری مذاکرات صلح که در ســال 201۴ به بنبســت رســید، جزئیاتی ارائه نداده اســت. در همین رابطه، «رکس تیلرســون»، وزیر خارجه ایالات متحده، در مســیر عزیمت از فرودگاه به تلآویو اعلام کرد هرگونه دیدار سهجانبه میان ترامپ، نتانیاهو و «محمود عباس»، رئیس تشکیلات خودگران فلسطین، به زمانی دیگری موکول خواهد شد.

اولین توقفگاه ترامپ در اســرائیل، اورشلیم بود که در آنجا دیداری را با روون ریولین برگزار کرد. در بیانیهای که بعد از این دیدار منتشــر شد، ترامپ با اشــاره به دیدار روز گذشــته خود با رهبران کشــورهای عربی و اسلامی، بر این مســئله تأکید کرد که کشــورهای عربی با اســرائیل بر ســر مبارزه با اســرائیل و مقابله با تهدید ایران اشتراک نظر دارند. بااینحال، این اظهارات و وعدهها بدون شــک او را از زیر بار انتقادات مقامات اسرائیلی درخصوص قرارداد 110میلیارددلاری فروش تســلیحات به عربستان و همچنین افشای اطلاعات محرمانه اســرائیلیها بــرای مقامات اســرائیلی خلاص نخواهد کرد. رکس تیلرســون در این رابطه با اشــاره به اینکــه دولت ایالات متحده میتواند درخصوص افشــای این اطلاعات شفافســازی کنــد، گفت: «فکر نمیکنم جایی برای عذرخواهی وجود داشــته باشــد». تیلرسون همچنین با تاریخیخواندن این ســفر عنوان کرد اگر دو طرف به تعهداتشــان پایبند باشــند، دولت آمریکا میتواند نقش فعالتری را در روند برقراری صلح ایفا کند. او روز دوشــنبه، از دو مکان مقدس، یعنی دیوار غربی و کلیسای مقبره مقدس در اورشــلیم دیدار کرد و روز سهشــنبه نیز بــه بیتاللحم در کرانه باختری سفر خواهد کرد.

از دیگر سو، درحالیکه اســرائیلیها از ریاستجمهوری ترامپ استقبال کردند، ولی مواضع او در قبال شهرکســازی تا حدی امید آنها به ترامپ را کمرنگ کرد. در مقابل، فلسطینیها که با بیم و هراس ناظر بهقدرترسیدن ترامپ بودند، از روی باز ترامپ در دیدار با «محمود عباس» رئیس تشکیلات خودگردان در واشــنگتن شگفتزده شــدند. وقتی محمود عباس اوایل ماه جــاری با ترامپ در واشــنگتن دیدار کرد، او صراحتــا از تأیید تعهد دولتش به راهحل دو دولتي، اســرائیلی- فلسطینی که همواره مورد حمایت ایالات متحــده بوده، امتنــاع کرد. عبــاس در اظهارات اخیرش همواره خواســتار خودمختاری فلســطینیها شــده اســت. از دیگر ســو، ترامپ نیز در مقابل مســئله انتقال ســفارت آمریکا از تلآویو به اورشــلیم که خواسته اسرائیل بوده، با احتیاط عمل بیشــتری رفتار میکند و به نظر نمیرسد این اتفاق در این سفر عملی شود. همزمان با سفر ترامپ به اسرائیل، یک مقام اسرائیلی از موافقت کابینه نتانیاهو با انجام ساختوســاز از ســوی فلســطینیها در منطقــه کرانه خاوری خبــر داد؛ منطقهای که تا پیش از این، ساختوســاز برای فلســطینیها در آن ممنوع بوده اســت. بااینحال تا زمانی که مسئله بیتالمقــدس که تعدادی از مناطق مذهبی مهــم یهودیت، ازجمله دیوار غربی را در خود جای داده، حل نشــود، به نظر نمیرســد پیشرفت چندانی در مناقشــه اســرائیلی- فلسطینی حاصل شــود. درحالیکه رژیم اشغالگر قدس کل شــهر را پایتخت خود میداند، جامعه جهانی بر این باور است که سرنوشت این منطقه باید از طریق مذاکره تعیین شود.

بيانيه پایاني اعراب

در بیانیه پایانی اجلاس سران عربی، اسلامی و آمریکایی در ریاض که با حضور 55 کشــور اسلامی برگزار شد، از تأسیس مرکز جهانی مبارزه با ایده افراطگرایی که مقر آن در ریاض اســت، استقبال و بر آمادگی این کشورها برای تأمین 3۴ هزار نیرو از کشــورهای اســلامی به عنوان نیروهای حامی عملیات علیه تروریســم در سوریه و عراق تأکید شــد. به گزارش ایسنا، در این نشســت توافقنامهای در راستای تأسیس «مرکز هدف قراردادن منابع مالی تروریســم» به میزبانی ریاض امضا شــد و رهبــران از بازکردن زمینه امضــای توافقنامه همکاری در زمینه خشــکاندن منابع مالی تروریســم استقبال کردند. شــرکتکنندگان در نشست ریاض گفتند، تأسیس «ائتلاف خاورمیانهای» و اعلام الحاق کشــورهای شرکتکننده در آن در سال 2018 خواهد بود. بســیاری از کشــورهای در ائتلاف خاورمیانه برای سهیمشدن در تحقق صلح و امنیت در منطقه و جهان در آن مشارکت خواهند کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.