معضل اتحادیه اروپا در دریای مدیترانه

Shargh - - جهان -

آیــا ایــن کرایههاســت کــه قاچاقچیان انســان را تشــویق بــه کارشــان میکنــد یــا کمکهــای انساندوســتانه و ضروری برای نجــات جان هزاران مهاجر آفریقایی اســت که در سفری پرخطر خود را به اروپا میرســانند؟ بحث دربــاره نقش گروههای امدادرســان دریــای مدیترانه معضــل بزرگتری را آشــکار میکند که مقامات اتحادیه اروپا با آن از یک طرف به دلیل تعهدات اخلاقی و حقوقی برای کمک به نیازمندان و از سوی دیگر به دلیل فشار روزافزون رأیدهندگان برای اخراج آنها، دستبهگریبانند.

سال گذشــته بیش از 360 هزار پناهنده و مهاجر فراری از جنگ و فقر خود را از طریق دریای مدیترانه بــه ســواحل اروپا رســاندند. اکثــر آنها به وســیله کشتیهای نجات اروپایی به این قاره رسیدند. هزاران نفر دیگر هم در دریا غرق شــدند. قاچاقچیان انسان آنها را ســوار بر قایقهای نامناسب کرده و در سفری طولانی بین لیبی و ایتالیا به حرکت درآورده بودند.

تدابیــر اتحادیــه اروپا بــرای ممنوعیــت ورود مهاجران محکومیت گستردهای را از سوی گروههای حقوقی بههمراه داشــته است؛ هرچند این روشها توانســت در آرامکردن نگرانــی رأیدهندگان تأثیری داشــته باشــد. یک مقام اتحادیه اروپا در بروکســل میگویــد ما فقــط بایــد ســازمانهای مردمنهاد را سرزنش کنیم. او میافزاید: «نمیشود از این کار فرار کرد، هرچند ممکن اســت به ضرر مهاجران باشــد. کار ســازمانهای مردمنهاد موجــب بهبود خدمات حملونقــل مهاجران میشــود؛ زیــرا «قاچاقچیان به طور مســتقیم افراد را به قایقهای ســازمانهای مردمنهاد تحویل میدهند».

گروههایــی ماننــد پزشــکان بدونمــرز و ســایر سازمانها ســعی میکنند در عملیات جستوجوی خود کودکان را نجات دهند. آنها حتی فعالیتشان را بیشازپیش به ساحل لیبی نزدیک کردهاند تا بتوانند افراد بیشتری را نجات دهند.

امــا بحــث درباره نقش ســازمانهای یادشــده همچنــان در بخشهــای مختلــف اتحادیــه اروپا در جریــان اســت. «تئــو فرانکین»، وزیــر مهاجرت بلژیک، ماه مارس گذشــته گفت، پزشکان بدونمرز قاچاقچیان انســان را ترغیب میکنند؛ اما بلافاصله «شارل میشل»، نخستوزیر این کشور، او را سرزنش کــرده و درخواســت کرد تا بــه «این اقدام انســانی احترام بگذارد».

قایقهای بدون موتور

بیانیههای ســازمان ملل متحد نشان میدهد از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون در جریان مهاجرت از آفریقا به اروپا حدود هزارو 300 نفر کشته شدهاند. همین آمارها در ســال 2016 حدود چهارهزارو 600 نفر را نشان میداد.

«فرانتکس»، مســئول آژانس مرزی وابســته به اتحادیه اروپا، میگوید، در ســال گذشته موفق شده 50 هزار نفر را از قایقهایی نجات دهد که یا واژگون شده یا قایقهای تیوپی بودهاند. به گفته این مسئول، این امــر به قاچاقچیان انســان اجــازه میدهد تا با اســتفاده از قایقهای موتوری و ارائه مقادیر اندکی ســوخت یا غذا و حتی با برداشتن موتور در مواردی انســانهای بیشتری را به کشــتن بدهند. این آژانس درعینحال خواســتار بازنگری در نقش سازمانهای مردمنهاد است.

مقامــات دولتی در بندر کاتالانیای ایتالیا تحقیقی را آغــاز کردهانــد تا واقعیــت نقش ســازمانهای مردمنهاد را بررسی کنند. چند ماه پیش نیز یک وکیل میگفت، به دنبال کوچکترین نشــانهای اســت که همدستی بین ســازمانهای مردمنهاد و قاچاقچیان را اثبات کند. پارلمان ایتالیا نیز به نقش سازمانهای مردمنهاد در عملیات جســتوجو و نجات افراد در نزدیک سواحل لیبی مشکوک است.

فرانتکس به رویترز میگویــد: ما باید بین نجات جان افراد و مطمئنشــدن از اینکه رفتارمان موجب فعالیتهــای مجرمانه بیشــتری نمیشــود، توازن برقرار کنیم زیرا ممکن است این رفتارها جنایتکاران را بیشــتر ترغیب کند تا شیوههای خود را تغییر دهند و کار خــود را بــا کشــتیهایی که به لیبــی نزدیک میشوند، هماهنگ کنند.

گفته میشــود نیمــی از عملیات جســتوجو و نجــات را هماکنــون ســازمانهای مردمنهاد انجام میدهنــد و همیــن امر موجب شــده تــا دولتها کنترل کمتری بر ســازوکار آنها داشــته باشند. برخی از مقامــات اتحادیه اروپــا میگویند، ســازمانهای مردمنهاد حتی بدون اینکه بخواهند، به مهاجرتها شــتاب میدهند. یک دیپلمات در بروکسل میگوید: «مــا عملیات نجــات را یــک عامل جــذب دائمی میدانیم، اگــر مهاجــران بداننــد در نهایت نجات خواهند یافت بیشــتر این مسیر را انتخاب میکنند». در ایــن میان ســازمانهای مردمنهــاد میگویند که به گوشــت قربانی تبدیل شــدهاند؛ زیرا از یک طرف اتحادیه اروپا نتوانسته مسئله مهاجرتها را مدیریت کند و از ســوی دیگر، سیاســتمداران میکوشند از احساســات ضدمهاجرتی رأیدهندگان سوءاستفاده کننــد. در ایــن میــان «فرانتس تیمر مانــز»، معاون کمیســاریای اروپــا، بهشــدت از کار ســازمانهای مردمنهاد دفاع کــرده و میگوید: «نجات جان افراد در دریا و کمک به ضعیفــان با ترویج مهاجرتهای ســازماننیافته فــرق میکنــد. دلیلی وجــود ندارد که ســازمانهای مردمنهاد به شــبکههای قاچاق و جنایتکار کمک کنند تا وارد اروپا شوند». منبع: رویترز

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.