تکثیر داعش به نام آزادیخواهی

معترضان ونزوئلایی جوانی 21 ساله را سوزاندند

Shargh - - جهان -

حدود 100 نفر دور او حلقه زدند، بدنش را به گازوئیل آغشــته کردند و بعد او را زندهزنده آتش زدند؛ این شــرح خشــونت داعش یا داســتان فیلمی با ژانر وحشــت نیست، این شرح جنایت مخالفان ونزوئلایی است که بســیاری از رســانههای جریان اصلی، در حدود دو مــاه اخیر آنها را آزادیخواه و هوادار دموکراســی خواندهاند. بعدازظهر شــنبه به وقت ونزوئــلا و درحالیکه مخالفان در پنجاهمیــن روز اعتراضات ضددولتی خود به خیابانهــای کاراکاس آمده بودند، یک جــوان ونزوئلایی به نام «اورلاندو هوزه فیگوئرا»، در شرق کاراکاس به آتش کشیده شد.

«نیــکلاس مادورو»، رئیسجمهــوری ونزوئلا میگویــد این جوان را بهخاطــر هواداریاش از دولت آتش زدهاند و معترضان هم مدعیاند او دزد و غارتگر بوده است. هرچند ادعای معترضان هم نمیتواند توجیهی برای این حرکت خشونتآمیز باشد. گرچه برخی از معترضان ضددولتی میگفتنــد ایــن فرد باید بمیرد، امــا گروهی دیگر تــلاش کردند به او که نیمهبرهنه در حال دویدن بود کمک و شعلههای آتش را خاموش کنند. اما این معترض که به گفته مادورو دانشــجویی 21ساله بوده، در نهایت با ســوختگی 80درصدی راهی بیمارستان شد و در بیمارستان جان خود را از دست داد.

مقامات بیمارستان ونزوئلا گفتهاند که علاوه بر سوختگی آثار ضربات چاقو نیز بر بدن این جوان دیده شــده اســت. در پی این خشونت، مادورو در سخنرانی تلویزیونی هفتگی خود، سوزاندن یک نفر به دلیل چاوزیسم )دیدگاههای چاوز، رئیسجمهوری پیشین ونزوئلا( را جنایت علیه بشریت خواند. مادورو بار دیگر اعلام کرد معترضان با همکاری ایالاتمتحده به دنبال کودتایی خشــونتآمیز عیله او هســتند. هفته گذشته هم او رفتار معترضــان را به رفتار نازیها علیه یهودیها تشــبیه کرد. در واکنش به این واقعه دلخراش، «ارنســتو ویلهگاس»، وزیر اطلاعرسانی ونزوئلا هم در توییتر نوشــت، اعتراضات ضددولتی «رو به جنون» گذاشــته اســت.

او بــا بهاشتراکگذاشــتن ویدئویی که در آن قربانی در حال ســوختن در آتش دیده میشــود، نوشته: «معترضان یک آدم را زندهزنده در تجمعی «صلحآمیز » سوزاندند».

بااینحال خشــونتها از ســوی دو طــرف بوده و نیروهــای نظامی ونزوئــلا نیز بارها مخالفان را مورد هدف گلوله قرار داده و کشــتهاند. بر اســاس گزارشها از زمان آغاز درگیریها حدود ۴۷ نفر کشــته شــدهاند که هم شامل مخالفان میشــود و هم نیروهای نظامی و ارتش ونزوئلا. معترضان ونزوئلایی معتقدنــد مادورو اگرچه از طریق صندوقهای رأی و در روندی دموکراتیک انتخاب شــده اســت، اما اکنون دیکتاتور شده و تحمل صدای مخالف را ندارد.ونزوئلا از رکود اقتصادی بیسابقهای رنج میبرد. این کشــور که گفته میشود بزرگترین منابع نفتی شناساییشده جهان را در خود جای داده، امســال با تورمی ۷00درصدی روبهرو شــده اســت. درگیریهای ونزوئــلا در پی این بحران اقتصــادی و کمبود مواد غذایی و دارویی آغاز شد و رفتهرفته شدت گرفت. اکثر تظاهرات مخالفان در هفتههای اخیر با خشــونت و درگیری همراه بوده و گروهی از جوانان مخالف که صورتهای خود را با ماســک میپوشانند به سوی نیروهای گارد ملی ونزوئلا ســنگ و بمبهــای آتشزا پرتــاب میکنند. نیروهای نظامی برای مقابله با آنها از گاز اشــکآور و ماشینهای آبپاش استفاده می کنند. حتی پیش از آشــوبها و درگیریهای اخیر هم ونزوئلا یکی از خشــنترین کشــورهای آمریکای لاتین بود و براساس آمار دولت، در این کشور در سال گذشته به طور متوسط، روزانه 60 نفر به قتل میرسیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.