برگزاری جلسه شورای امنیت درباره کره شمالی

Shargh - - جهان -

به درخواســت آمریکا، ژاپن و کره جنوبی، شورای امنیت امروز نشســتی را پشــت درهای بسته درباره آزمایش موشــکی اخیر کره شــمالی برگزار میکند. همچنین وزارت خارجه روســیه از ادامه تماسهای خــود با طرفهای آمریکایی درباره کره شــمالی خبر داد. ســرگئی ریابکــوف، معــاون وزیر امــور خارجه روسیه، گفت: گفتوگوهای ما با مقامات آمریکایی در نیویورک و همچنین دیگر کانالهای ارتباطی دوجانبه درباره تحولات کره شمالی و پرتاب اخیر موشکی این کشــور ادامه دارد. کره شــمالی روز یکشنبه آزمایش موشک بالستیک جدیدی انجام داد. این کشور آزمایش موشک «پوکگوکسونگ-2» را «موفقیتآمیز » خواند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.