«سانچز» بار دیگر رهبر سوسیالیستها

Shargh - - جهان -

سوسیالیســتهای اپوزیسیون اســپانیا بار دیگر «پدرو ســانچز» را کــه منتقد دولت بــود، بهعنوان رهبــر خود انتخاب کردند. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، سوسانا دیاز، نزدیکترین رقیب وی که رئیس منطقهای آندولوســیا است، توانست 39.9 درصد آرا را کســب کند. حزب سوسیالیســت منشعبشــده اســپانیا با انتخاب رهبــر جدید خود تصمیم گرفت که آیا ادامه راه دولت ماریانو راخوی، نخستوزیر محافظهکار، ادامه یابد یا نه.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.