رایزنی دبیرکل ناتو با ترکیه و آلمان

Shargh - - جهان -

دبیــرکل ناتــو گفته که بــا آلمــان و ترکیه برای حــل مناقشــه مربوط به پایــگاه هوایــی اینجرلیک در حــال گفتوگو اســت. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری آسوشــیتدپرس، ینس اســتولتنبرگ، دبیــرکل ناتو، به روزنامه بیلد آلمــان گفت که برای یافتن راهحلی درباره مناقشه پیشآمده درباره پایگاه هوایــی اینجرلیــک تمرکز کرده و درباره ســؤالات و پیشفرضها شامل خروج احتمالی نیروهای آلمانی از این پایگاه به گمانهزنی نمیپردازد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.