بستهشدن 2 نیروگاه در تونس به وسیله معترضان

Shargh - - جهان -

معترضان در جنــوب غرب تونس یــک نیروگاه پمپاژ نفت را بســتند کــه این دومین اقدام مشــابه معترضان تونســی در 2۴ ساعت اســت. به گزارش ایســنا، روزنامه الحیات به نقل از شــاهدان عینی در نیــروگاه پمپاژ نفــت در منطقه «الفــوار» در جنوب تونس گزارش داد که معترضان نیروگاه پمپاژ وابسته به شرکت فرانسوی «برینکو» را بستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.