برزیلیها استعفای رئیسجمهوری را خواستند

Shargh - - جهان -

معترضان برزیلی با تجمع در سراســر این کشور خواستار استعفای رئیسجمهوری شدند. به گزارش ایســنا، به نقل از خبرگــزاری رویترز، ایــن تظاهرات علیه میشــل تمر، رئیسجمهــوری برزیل، در حالی صورت گرفته که او به رســوایی فسادی متهم شده که اقدامات دولتش را برای پایانبخشیدن به بحران اقتصادی در کشور تضعیف کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.