انفجار بمب در یک بیمارستان بانکوک با 2۳ زخمی

Shargh - - جهان -

پلیــس تایلنــد روز گذشــته اعلام کــرد انفجار در داخــل بیمارســتانی در بانکــوک، پایتخــت این کشــور ناشی از یک بمب بوده اســت. این انفجار در اتــاق انتظار مقامهای بازنشســته ارتــش در حدود ســاعت 11 به وقــت محلی تایلند و در بیمارســتان «فرامونگکوتکلائو» رخ داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.