آغاز اعتصاب عمومی در کرانه باختری

Shargh - - جهان -

کمیتــه اطلاعرســانی اعتصــاب غذای اســرای فلســطینی تأکید کرد وضعیت جسمانی اسرایی که در اعتصاب غذا هســتند، در سیوششمین روز «نبرد کرامت» وخیم اســت. همزمان روز گذشته اعتصاب عمومــی در همــه اســتانهای کرانــه باختری در همبستگی با این اسرا آغاز شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.