ترک جلسه سخنرانی مایک پنس از سوی دانشجویان

Shargh - - جهان -

جمعی از دانشــجویان دانشگاه نوتردام ایندیانای آمریکا هنگام آغاز ســخنرانی مایک پنس، معاوناول رئیسجمهــوری آمریکا که دکتــرای افتخاری از این دانشــگاه دریافت کرده بود، محل ســخنرانی را ترک کرده و باقی دانشجویان نیز تشویق کرده و برخی دیگر هو کشیدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.