آزادسازی ۹۷درصدی غرب موصل از دست داعش

Shargh - - جهان -

درحالیکه گفته میشود تنها پنج محله تا آزادی کامل موصل از دســت داعش باقی مانده، نیروهای بســیج مردمی عراق نیز روســتاهای جدیدی را آزاد کردنــد. ارتش عراق اعلام کــرد، ۴۷ محله در غرب موصل را از داعش پس گرفته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.