ماهیت رواندرمانی: ارزیابی انتقادی

Shargh - - انديشه - کارل یاسپرس ترجمه: فربد فدایی ناشر: چمشه قیمت: 9000 تومان

روانپزشکی، جنبه عمومی رواندرمانی و... بررسی میشوند.

یاســپرس در کتاب حاضر درباره رواندرمانی همان تحلیل روش و همــان معیارهــای فلســفیای را بــه کار میبرد کــه در مورد کل روانپزشکی مطرح میکند. او از دو منبع خارج از روانپزشکی استفاده کرد که تأثیر بســیاری در کارش داشــت: یکی پدیدارشناسی فلسفی هوســرل و دوم روانشناســی نظری دیلتای. یاســپرس روانشناسی توصیفی هوســرل را اخذ کــرد و آن را بهمنزله روشــی در آورد برای ســخنگفتن از وضعیتهای روانی-ذهنی، آنچنانکه از طریق بیمار تجربــه و توصیف میشــود. از دیلتای نیــز تمایز بیــن فهم تکوینی )همدلانه( ارتباط محتواهای تجربی ذهنی و مدلهای تبیینی عینی را وام گرفت. ماحصل این مباحث چارچوب مفهومی کتاب را تشکیل داد که در اثر مشاهدات موردی بالینی و تجربی تقویت شد. او رواندرمانی را اصطلاحــی میدانســت درباره روشهای درمانــیای که از طریق روان انجام میشــود و هم بر روان تأثیر میگذارد و هم بر جســم. از اینرو، در رواندرمانی همکاری بیمار همیشه ضروری است. او کارکرد رواندرمانی را نیز بســیار گســترده میداند: از افرادی که گرفتار انواع متعدد نابســمانی شخصیتی هســتند، تا بیماران مبتلا به روانپریشی خفیــف و همه کســانی که از وضعیــت روانی خود رنــج میبرند و احســاس بیماری میکنند و همچنین تقریبا بــرای همه بیماریهای جســمی که اغلب با نشانههای رواننژندی پوشیده شدهاند و شخص باید با آن به صورتی درونی به توافق برســد. یاسپرس بر این باور بود که رواندرمانی در عصر حاضر نهتنها میخواهد به بیماران رواننژند، بلکه به کل انســانیت از نظر همه نیازهــای روحانی و فردی او کمک کند. از اینرو، یاســپرس بر وضوح اندیشه در رواندرمانی اصرار دارد. او بحث خود را به موضوعات فنی و یا یک مکتب ویژه روانشناســی محدود نمیکند، بلکه رواندرمانی را بهعنوان پدیدهای واحد و معاصر میبیند و خاســتگاههای آن را در روزگار ما نشــان میدهد. او روانآسیبشــناس وجود انسان را از سه وجه بررسی میکند که هر یک از آنها روشهای مجزای خود را دارند. فهم روانشــناختی فقط یکی از این روشها است که به وسیله آن میتوان با کل پدیدهای بسیار متنوع روبرو شــد. این وضع به ناگزیر محدودیتهای معینی دارد: از یکسو این محدودیتها با سازوکارهای بیش از حد آگاهانه مربوط به ساختار بدنی شناخته میشود که تنها به وسیله روشهای علمی قابل بررسی اســت و از سوی دیگر به وســیله ادراکناپذیری هســتی، آنچنان که هست، از معرفت ما فراتر میرود و تنها با شهود میتواند روشن شود. بنابراین یکی از انگارههای اصلی یاســپرس این است که اگر قرار باشد عدالت در مورد شــخصیت انسان اعمال شود، هر سه روش و رویکرد باید به کار روند اما به دقت از یکدیگر متمایز شــوند. او در مییابد که عمــل و نظریه رواندرمانگرانه به نحوی نامناســب در این خصوص سردرگم است. از اینرو، سه موضوع را مطرح میکند: تبیین علی، فهم ذهنی معنا و ارتباط وجودی. علیرغم مباحث تخصصی یاسپرس در زمینه رواندرمانی، مطالب کتاب حاضر برای کسانی که هم به مسائل فلســفی و هم روانشــناختی علاقه دارند و در پــی اطلاعاتی در این زمینهاند مناسب است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.