پدیدارشناسی روان

Shargh - - انديشه -

از قرن گذشته تاکنون رواندرمانی تقریبا هرکسی را به خود مشغول کرده اســت. گرچه رواندرمانی از حوزه پزشــکی برخاســته اکنون از منشاء خود جدا شده است. درحالحاضر رواندرمانگرانی هستند که آموزش پزشکی ندیدهاند و درعینحال پزشکان درمانگری هستند که آموزش پزشکی آنان بهندرت در کارشــان استفاده میشود. از اینرو، موضوعات قابل بحث و مورد مجادله فراوانی در روانپزشکی وجود دارد و در میان شــاخههای روانپزشــکی، هیچیک در این باب غنیتر از رواندرمانی نیســت. اهداف، ذات و روح، روشها، چگونگی عمل و تأثیر رواندرمانی، موضوعات چالشبرانگیزی در این حوزه هســتند. فلاســفه و متفکران بزرگی به این موضوع پرداختهاند و با این چالش روبرو شدهاند: از فروید و یونگ تا یاسپرس و دیگران. یاسپرس ازجمله فیلســوفانی اســت که بهنحوی برابر در روانپزشکی بالینی و فلسفه تبحر داشت. او در مقام فیلسوف نیاز به معرفی ندارد: از سال 1921 تا 1948 صاحب کرســی فلسفه در دانشگاه هایدلبرگ و سپس دانشگاه بازل ســوئیس و یکی از چهرههای تأثیرگذار فلسفه اگزیستانسیالیسم بــود. مهارت و دانش او در روانپزشــکی نیز قابل توجه اســت. او از گروه روانپزشــکانی بود که در «مکتب هایدلبرگ» تأثیری فراتر از هر مکتب روانپزشــکی دیگری داشتند. او از سال 1908 تا 1915 بهعنوان روانپزشک فعالیت کرد و ارتباط فعال با این رشته را تا آخر عمر خود ادامه داد و به صــورت دورهای عرصههای بالینی را بازدید میکرد تا خود را درباره موضوعات علمی به روز کند. مشــارکت ویژه یاسپرس با تألیف کتاب بنیادی و مشــهورش ، «آسیبشناســی روانی عمومی » صــورت گرفت کــه از زمان انتشــارش در ســال 1913 متنی مرجع و اساسی برای روانپزشکان بوده است. این کتاب هفتبار چاپ شد و از یک مجلد کوتاه اولیه به متن تقریبا هزار صفحهای در ویراست هفتم بســط یافت. در این کتاب جهشی ناگهانی از حوزههای روانپزشکی و روانشناسی به مبانی فلسفی درمان و پژوهش در عرصه روانپزشکی رخ میدهــد. به تازگی بخشــی از کتــاب حاضر با عنــوان «ماهیت رواندرمانی: ارزیابی انتقادی» به فارســی ترجمه و منتشر شده است. یاسپرس در این کتاب مختصر، با توجه به مبانی فلسفیاش به تحلیل رواندرمانی و موضوعات مرتبط با آن میپردازد و معتقد است که در میان شــاخههای روانپزشکی هیچکدام غنیتر از رواندرمانی نیست. برای خوانندگان فارسیزبانی که احتمالا وقت یا آمادگی خواندن یک اثر مبسوط و تخصصی در این حوزه را ندارند و به موضوع رواندرمانی نیز توجه دارند این مجلد مختصر به کار میآید. در این کتاب مباحثی همچون رواندرمانی، روشهای تلفیقی، محدودیتهای رواندرمانی، نســبت معرفت و عمل، نقش شــخصی پزشــک، رهیافت متفاوت

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.