دستور كار اصلاحطلبگ فاتوگنو،با عبد خالیهنزاصریش آراي خاكستري بود

Shargh - - سياست -

انتخابات 29 اردیبهشــت با همه فــراز و فرودهای آن برگزار شــد. انتخاباتی که در آن، مردم با آگاهی نسبت به لزوم حمایت از روحانی و دستاوردهای دولتش، به میدان آمدند و نتیجــه آن را رقم زدند. عبداله ناصری، عضو شــورای مشــورتی اصلاح طلبان، در گفتوگو با شرق به تحلیل انتخابات پرداخت.

پیشبینــی میکردیــد نتیجــه انتخابــات ریاســتجمهوری دوازدهــم و شــوراهای پنجم اینگونه شود؟

آنچــه در نظرســنجیها آمــده بــود، مشــارکت حداکثــری مــردم را نشــان مــیداد و با اینکــه مردم ایــران پیشبینیناپذیــر هســتند و نمیتــوان اعتماد صددرصدی به این نظرســنجیها داشــت؛ اما نشــان داد که این نظرســنجیها درست بوده و از ساعتهای اولیــه صبح جمعه 29 اردیبهشــت شــاهد صفهای طولانی رأیدهندگان بودیم. علاوهبراین انتظار میرفت نتیجهای که در این نظرســنجیها مربــوط به گرایش افراد بــود، هم با واقعیت منطبق باشــد و نامزدی که در نظرســنجیها بیشــترین رأی را آورده بود، منتخب مردم شود که اینگونه شــد؛ همچنین مشارکت قریب به 70 درصد و شاید هم بیشــتر از آن را برای این دوره پیشبینی میکردیم که تحقق یافت. جریان اصلاحات هماننــد چهار ســال قبل حمایت از حســن روحاني را در انتخابــات ریاســتجمهوري دوازدهم در دســتور کار قــرار داد و بر عهــد خود نیز پایــدار ماند. برخلاف اصولگرایان که در روزهــاي داغ انتخاباتي هر روز خبر تازهاي از شکل و شمایل ائتلافشان به گوش ميرسید و گزینههاي متعددي از این جریان سیاسي راهي وزارت کشــور شــدند تا در انتخابات ثبتنام کننــد؛ بههرحال خیزش آراي خاکســتري مهمترین کارویــژهاي بود که اصلاحطلبــان در حمایت از گزینه انتخاباتــي خود پیگیــری کردند و اینها باعث شــد روحانی بار دیگر رئیسجمهــور ایران شــود. مردم واقعــا با همــه وجود بــه میدان آمدند تا از دستاوردهای خودشان صیانت کنند.

اصلاحطلبان براي بســیج پایگاه رأي روحاني چه کارهایی انجام دادند؟ جریان اصلاحات همانند چهار سال قبل حمایت از حسن روحاني را در انتخابات ریاستجمهوري دوازدهم در دستور کار قرار داد و بر عهد خود نیز پایدار ماند. درست برخلاف اصولگرایان که در روزهاي داغ انتخاباتي هر روز خبر تازهاي از شكل و شمایل ائتلافشان به گوش ميرسید و گزینههاي متعددي از این جریان سیاسي راهي وزارت کشور شدند تا در انتخابات ثبتنام کنند

مهمترین مسئله اصلاحطلبان در انتخابات ریاســتجمهوري به جنبش درآوردن جامعه رأيدهنده بود. در سؤال بالا گفتم رأي خاکستري تا روزهای پایانی، تصمیم خود را مبني بر شرکتکردن یا شرکتنکردن در انتخابات نگرفته بود. براســاس تبلیغات سوء مخالفان بخشــي از رأيدهندگان دچار ناامیدي از ایجاد هرگونه تغییر در وضعیت معیشــتي خود شده بودند. تندروها مــدام تبلیــغ ميکنند که دولــت در حــوزه اقتصادي ناکارآمد بوده اســت؛ درحاليکه دولت دســتاوردهاي خوبي در این حوزهها داشته است. دولت آقاي روحاني بــا وجود دســتاوردهاي مثبــت در حوزههاي مختلف ماننــد دولت آقاي خاتمي با رســانه ملــياي مواجه بود که نقش اپوزیســیون را در برابر دولت مســتقر ایفا ميکرده است. رسانه ملي واقعیتهاي عملکرد دولت آقاي روحانــي را بیان نکرده اســت و در این انتخابات هم مانند قبل عمل کرد. برخلاف اینکه در دوران دولت پیشین رســانه ملي تنها نقاط مثبت را عنوان ميکرد و حتي بــه مردم گزارش مثبت از عملکرد دولت ميداد. برجام رخدادي سرنوشتساز و تاریخي در کشور بود و اثر مثبت خود را بر ذهن مردم گذاشــته اســت. دستور کار اصلاحطلبــان در یــك ماه تبلیغــات انتخابات، به خیزش درآوردن جامعه رأي خاکســتري بود و از همه ظرفیتهای خــود بــرای گفتوگو با مردم اســتفاده کردند.

خود دکتــر روحانی تا چه حد در این حوزه نقش داشت؟

تأکیــد ما پیــش از انتخابــات این بود کــه با وجود کارهــای بســیاری که در ایــن دولت انجام شــده؛ اما اطلاعرســانی مناســب صورت نگرفته است. پس باید در کارزار انتخاباتي و تبلیغاتي و زمان تبلیغات رســمي کاندیداهــا آقاي روحاني بتواند بهخوبي با مردم ارتباط برقــرار کند و ســاعاتي که تلویزیــون را در اختیار دارد، دســتاوردهایش را به مردم معرفي کند و جاهایي هم که کوتاهي داشــته اســت، باید به مردم تعهد دهد که در دولت دوم پیگیري ميکند. به ویژه در مناظره سوم، ایــن اتفــاق رخ داد و البته دکتر روحانی در ســفرهای انتخاباتی زیادی هم که داشــت، رودررو مســائل را با مــردم در میــان گذاشــت. او گفت کــه دولتش وارث دولت هشتساله احمدينژاد بوده است که جز ویراني چیزي بر جاي نگذاشــته است. رســاندن کشور به یك نقطه تعادل کار بســیار ســختي بوده اســت. با وجود همه اینها دولت در بســیاري از حوزهها مانند صنعت نفت، کشــاورزي و زیستمحیطي کارهاي مثبتي انجام داده اســت. دولت افزایش دستمزدها را ضمن کاهش تورم پیگیري کرد و حقوق کارگران، معلمان، کارمندان و بازنشســتگان را افزایش داد. افزایش حقوق کارکنان آموزش و پــرورش در کمتر دولتي پیگیري شــد. البته معلمان و کادر آموزش و پرورش هنوز معوقاتي دارند؛ امــا دولت ویرانــهاي را تحویل گرفته و سیاســتهاي کارشناسانه و معقولانهاي را براي حرکت کشور به سمت توسعه در پیش گرفته اســت. آقاي روحاني در کارزار انتخاباتي صریح صحبت کرد. تیم رسانهاي دولت در چهار ســال گذشــته دچار ناهماهنگي و ضعــف بــود و دســتاوردهاي دولتمــردان به خوبي بیان نشــده است. در زمان تبلیغات انتخاباتي آقــاي روحانــي صحبــت صریح با مــردم را بهعنوان یــك راهبرد اصلي پیگیري کــرد. اصولگرایان معتــدل و عاقل اعم از افرادي که درون حاکمیت یا بیرون آن هســتند، کنار آقاي روحاني هســتند. حتي بخش درخورتوجهي از اصولگرایان که امــروز در مقابل روحانــي قرار گرفتهاند، ميدانســتند کــه آقاي روحاني رئیسجمهــور دوره دوم نیز خواهد بود؛ اما تلاش ميکردند با توســل به حملات سبد رأي روحاني را کاهش دهند. آقاي روحاني تلاش کرد اجازه ندهد کاندیداهاي رقیب وارد فضاســازي دروغین علیه دولت شــوند. او بهویژه در هفتههــای پایانی تهاجمي و نــه انفعالي در برابر رقباي اصولگراي خود ایســتاد. نامزدهایــي از جمنــا و... یا فردي ماننــد آقاي قالیباف یــا آقاي رئیســي که در مقابــل روحاني قــرار گرفتند، ميدانســتند آقاي روحاني پیروز انتخابات خواهد بود. حتــي آقــاي قالیباف نیز این مســئله را ميدانســت و حضور کوتاهمدتــش در رقابتهــای انتخاباتی به این دلیل بــود که فضــاي عملکردي خود در شــهرداري را تحتالشــعاع قرار دهد و مســائلي را کــه به دلیل حادثه ساختمان پلاســکو علیه او پیش آمد، در اذهان عمومي جامعه ترمیــم کند. آقاي قالیباف در مناظرات انتخاباتي سال 92 متحمل ضربه فني سنگیني از سوي آقــاي روحاني شــد. در این دوره با اینکه ميدانســت رئیسجمهور نميشود، ميخواست انتقام آن شکست را بگیــرد. دولــت یازدهم براي بخشهــاي مهمي از جامعه دســتاوردهاي مطلــوب و مهمي نیز داشــته اســت اما اصولگرایان تلاش ميکردند ســبد رأي آقاي روحاني را کاهش دهنــد. رقباي روحاني هدف دیگري نیز داشــته و دارند. انتخابات فرصتــي براي هر جریان سیاسياي اســت که حرف بزند و خودي نشان دهد. با وجود شکستي که اصولگرایان در دو انتخابات مجلس شــوراي اسلامي و ریاســتجمهوري خوردند، فرصتي پیدا کردند تا افکار مخاطبان را نسبت به جریان سیاسي متبوع خود بازســازي کنند. بخشــي از این مخاطبان از جبهه اصولگرایــان رادیکال ریزش کردهاند. آنها تلاش ميکنند این بخش را براي انتخابات مجلس یازدهم و ١٤00 ریاستجمهوري بازسازي کنند.

شــورايعالي سیاســتگذاري اصلاحطلبان به عنوان یك سازمان تشكلیافته در سراسر کشور، در بســیج پایگاه رأي آقاي روحاني چه کارهایی انجام داد؟

کشور و واقعیتهاي تاریخي است. اساسا اگر این اتفاق صورت نگیرد، انتخابات شــور خاصي نخواهد داشت. بنابراین اگر انتخابات پرمشــارکتي را طلب ميکنیم باید خــود را براي دوقطبيشــدن فضــاي انتخاباتي آماده کنیم.

عملكــرد دو نامــزد اصلاحطلبــان یعنی دکتر روحانــی و دکتر جهانگیــری را در مناظرهها و البته سخنرانیها چگونه دیدید؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.