مهار تخلفات اداری؛ خواسته مردم از روحانی

Shargh - - سياست -

اصلاحطلبــان با مقوله و پــروژه انتخابات بســیار آشــنا هســتند. آنها چندین بار انتخابات برگزار کردهاند و طبیعتــا نقش خــود را بهطور طبیعي بلد هســتند. بیــش از نیمي از جمعیــت امروز بــه تکنولوژيهاي جدید رسانهاي دسترسي دارند. شبکههاي اجتماعي و فضاي مجازي به خوبي در اختیار اصلاحطلبان است. بالاخــره اصلاحطلبان و هواداران دولت و اصولگرایان هوادار دولت در انتخابات 9٦ با یك نامزد واحد با نمره قبولي به میدان آمدند و طبیعي اســت که این تجمیع ميتوانست فضاسازي خوبي براي رأيآوري آقاي روحاني و البته بعد از آن برای دولت دوازدهم ترتیب دهد. تلویزیون، رسانه اصلي افکار عمومــي جامعه بــه خصوص در ایام انتخابات اســت و در روزهاي تبلیغات ابــزار خوبي بود که دکتر روحانی و دکتر جهانگیری ســعی کردند از آن اســتفاده کنند. ضمن اینکه رسانههاي مکتوب متعددي در حمایت از دولت آقاي روحاني وجود دارد. در عرصه شــبکههاي مجازي نیز هواداران آقاي روحاني دســت بالا را دارنــد و این در انتخابات با پاســخ مثبت مردم مواجه شد.

انتخابات کاملا دوقطبی بود؟

انتخابــات ریاســتجمهوري پس از انقــلاب غالبا دوقطبي بوده اســت. هر قدر هم کــه نامزد انتخاباتي بــه عرصه بیایــد، دو گفتمــان و دو پارادایــم تاریخي جمهوري اســلامي با نام اصولگرایــي و اصلاحطلبي با هــم رقابت ميکننــد. البته به دلیــل عملکرد آقاي احمدينــژاد بخــش درخورتوجهي از جامعه ســنتي اصولگــرا امروز در کنــار آقاي روحاني قــرار گرفتهاند. جریان رادیــکال اصولگرا که گفتمان انقلاب و مدیریت جهاني را تولید کــرد و احمدينژاد را پدید آورد، رقیب آقاي روحاني محسوب ميشود اما در این انتخابات هم باید میدانستند سبد رأي محدودي دارند. مشخص بود کــه انتخابات دوقطبي خواهد بــود و حالت دیگري را نميتوان متصور بود. دلیلش نیز ماهیت جامعه مدني

تأکیــد مــا این بــود کــه روحانــی و جهانگیری در مناظرهها روی ســه محور بیان دســتاوردهای دولت، شفافســازی وضعیتی که دولت را تحویــل گرفتند و بیان نقاط ضعف و ناکارآمدیهای خود متمرکز شــوند و البته حالت تدافعی به خود نگیرند.آقای جهانگیری نقش حمایتی خود را به خوبی ایفا کرد. میدانستیم به جز کنشگران سیاســی که از قبل میدانند به چه کسی رأی دهنــد، رأی توده مردم در این مناظرهها ســمت و سو پیدا میکند؛ بنابراین جامعه یک مناظره امیدبخش، تــوأم با اخلاق و همبســتگیآموز را طلــب میکند که بــه نظرم مناظــره اول این خصوصیت را نداشــت اما مناظرههــای دوم و ســوم فضا را تا حــد زیادی عوض کرد. تلاش این بود که دســتاوردهای دولت یازدهم به صورت آماری و دستهبندیشــده و شــفاف برای مردم بیان شــود.. گفتیم دولت یازدهم باید مختصات آوار و ویرانهای را که چهار ســال پیــش از دولت قبل تحویل گرفتهاند، به خوبی برای مردم تبیین کند یعنی بخشــی از وقت خود را به این اختصاص دهند که بعد از دولت نهم و دهم در این چهار ســال بر جامعه چه گذشــته اســت. خوشــبختانه بخش عمدهای از این مســائل با مردم در میان گذاشــته شــد. من جزء کسانی بودم که از اول با نامزد پوششــی موافق نبودم اما به هر صورت آقای جهانگیری ثبتنام کرد و در مناظرهها مســلط و متفاوت ظاهر شــد. این عملکرد، موقعیــت او را بالا بــرد. اما آقای جهانگیری میدانســت باید خیلي هوشــمندانه عمــل کنــد چراکه تکلیــف او ســنگینتر از روحانی است.

با وجود شكستي که اصولگرایان در دو انتخابات مجلس شوراي اسلامي و ریاستجمهوري خوردند، فرصتي پیدا کردند تا افكار مخاطبان را نسبت به جریان سیاسي متبوع خود بازسازي کنند. بخشي از این مخاطبان از جبهه اصولگرایان رادیكال ریزش کردهاند. آنها تلاش ميکنند این بخش را براي انتخابات مجلس یازدهم و ١٤٠٠ ریاستجمهوري بازسازي کنند رقبای روحانی یعنی قالیباف و رئیسی چقدر در خیزش رأی مردم به ضرر خود تأثیر داشتند؟

آقــای قالیبــاف خیلی شــبیه ترامپ صحبت میکــرد و به نظر الگوي ایشــان یک الگــوی کاملا آمریکایی بود که چندان اساســی در جامعــه ما ندارد اما اگر هم مبنایی داشــته باشــد، خود آقای قالیباف و عملکرد او در شهرداری و... نشان میدهد کــه او هم جزء چهــار درصد قــرار میگیرد؛ ضمن اینکه من اساسا این تقســیمبندی را قبول ندارم و این امر صرفا یــک ترفند تبلیغاتی بود. قالیباف با این ترفند میخواســت یک فضای دوقطبی را بین جامعه فقیــر و غنی شــکل دهد و خود را نماینــده 96 درصد معرفی کنــد. درحالیکه این فاصلــه در جامعه ما در دوره احمدینــژاد و بــا ازبینرفتن طبقه متوســط به وجود آمد و از طرفی قالیباف با سابقه و شخصیتی که دارد، نمیتواند نماینده این قشــر باشد. رئیسی هم بعد از مناظــره دوم و البته در یک هفتــه پایانی تلاش کرد همچنان روی شکافهای اقتصادی جامعه ایران سوار شود و تحرکات دیگری هم در این حوزه صورت داد اما مشخص بود اکثریت جامعه با این نوع ترفندها، فریب نخواهند خورد.

بهعنــوان یــک نمونــه از ایــن قراردادهــای خســرانآور، میتوان به مشارکت شــرکت «ت.ع.ب» با فردی که دارای دهها پرونده قضائی اســت، بهعنــوان ســازنده، در احــداث یــک برجباغ در خیابان پاســداران در ســال ١388 اشــاره کرد. فردای روز انعقاد قرارداد مشارکت، تمامی سهم سازنده پیشخرید میشــود!!! و بدیهی است که این فرد معلومالحال در فقدان اخذ تضمینهاي لازم، نــه پروژه را تکمیل میکند و نه پولی را برمیگرداند.

اعــلام رضایت در پرونــده کیفری آقای «ح.ج» مدیرعامل اسبق شرکت «ب.ص.ب.ا» کــه دارای تخلفــات عدیــدهای بــود و بــه اتهــام خیانت در امانــت و تحصیــل مــال از طریق نامشــروع تحت پیگرد قرار داشــت و قرار قضائی در شــرف صــدور بود، با زدوبندهای مدیریت جدید ســهامدار عمده آن )شرکت س.ص.ب(، از دیگر نمونههای بارز فســاد در شرکتهای این مجموعه است.

لازم بــه توضیح اســت کــه آقای «ح.ج» پــس از برکنــاری از مدیریت عامل شرکت «ب.ص.ب.ا» از سال 93 با اینهمه سوابق درخشان! به سمت مدیرعاملــی شــرکت «ب.ج.د.ص» زیرمجموعه شرکت «ص.ب.ک» و نیز عضــو هیئتمدیره شــرکت کارگزاری یــک بانک دولتــی منصوب شــد که هر دو آنها وابســته به یک وزارتخانه هستند! شــرکت جدیدی که ایشان به مدیرعاملی آن برگزیده شــد، شرکتی بسیار بزرگتر از شــرکت قبلی بود که فعالیــت عمــده آن واردات گوشــت قرمز و فراوردههای دامی است. جای تعجب نیســت کــه تحــت مدیریت درخشــان نامبرده، این شــرکت نیز به سرعت ورشکسته شد و تعداد پرسنل آن از حدود 30 نفر به چند نفر تعدیل یافت. ماجرای واردات شیرخشــک از کشــور بلاروس یکی از شــاهکارهای مدیریتی ایشان است که زیان هنگفتی به بــار آورد و به قرار اطلاع اســتثنائا تحت رســیدگی جدی از سوی یکی از دســتگاههای نظارتی قرار دارد. جالب اینکه بدهــکاران خوشحســابی که تحت مدیرعاملی ایشــان در شــرکت «ب.ص.ب.ا» ســرمایه این شــرکت را به یغما بردند، با شــرکت جدید ایشان نیــز معاملــه داشــتند و همینگونه رفتــار کردنــد که نشــانه بــارزي در باندیعملکردن ایشان است.

فــروش آپارتمانهــای پروژههای ساختهشده به اقوام، دوستان و مقامات دولتی به ثمن بخس با شــرایط سهل )مجتمع مسکونی منطقه 22، مجتمع مســکونی آجودانیه، شهرک مسکونی رامسر و...(، هزینهکرد میلیاردها تومان بدون هیچگونه مستندات، قراردادهای کلان بــا اشــخاص خــاص بهعنوان کارگزار فروش و پرداخت حقالزحمه مربوطــه بــدون دریافــت هیچگونه خدماتی، برداشت حقوقهای کلان از سوي اعضای هیئتمدیره در پوشش اضافهکاری و پاداش، پرداخت حقوق کلان رأســا به وســیله عضو حقوقی هیئتمدیره بــه نماینده حقیقی خود در شرکت دیگر بهعنوان عضو موظف بــه حســاب آن شــرکت درحالیکه این عضو غیرموظف نه دارای پســت سازمانی اســت و نه اصولا کاری برای آن شرکت انجام میدهد و... گوشهای دیگــر از اعمال مدیریت ســالم در این شرکتهاست!

آنچه در این مقال کوتاه آمد، نمونه کوچکی اســت از خیــل تخلفهای شــرکتهای شــبهدولتی کــه مانند زنگاری چرخدندههای نظام اقتصادی کشور را میساید. آیا با چنین ساختاری میتوان انتظار داشت شعارهای سال «اقتصاد مقاومتی: تولید و اشــتغال» تحقق یابد؟ حال آقای دکتر روحانی با حماسهآفرینی مجدد مردم برای چهار سال دیگر ردای ریاستجمهوری را بر تن خواهد کرد، یکی از خواســتههای جــدی مــردم این اســت که ایشــان خصوصیســازی واقعی را ســرلوحه برنامههای دولت دوازدهم قرار داده و در مقابل سهمخواهیهای کانونهای دارای نفــوذ بیش از پیش بایســتد و گریبان شــرکتهای شــبهدولتی را از دست مدیریت ناکارآمد و بعضا باندی خارج کند و خوان گسترده شرکتهای خصولتی تودرتو را برچیند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.