انتخابات و نام نیک بزرگان

Shargh - - سياست - ضیاء مصباح

29 اردیبهشــت انتخابات دوگانه کشــورمان با همه «اما و اگر»ها و «کم و کیف» افشــاکننده نابسامانیهایی که سالها بر آن تأکید داشتیم و داریم و با همه حساســیتهای داخلــی و منطقهای، با آرامش تمام برگزار شــد که بدون اغراق حاصل دوراندیشــی و عقلانیت ملت بزرگ ایران به شمار میرود.

در این مصاف «بســیار پر آب چشم»، روحانی با کارنامه و «عملکرد نســبی معقولانه» منبعــث از توجه به حفــظ و تقــدم منافع ملی و آیندهنگری همراه با سخنان و موضعگیریهای شجاعانه در مناظرهها، پیروز این میدان شد.

کارشــکنیهای توأم با شیطنتهای متداول بعضی از افراد باهوش منفــی، عافیتطلب، رند، زیرک، رانتبگیر و پیوســته ســهمخواه، در پوشش فعالان «مخالف دولت کنونی» فراموششدنی نخواهد بود.

روحانــی با مقاومت، صبــوری، تأمل و صداقت نســبی، با حمایت بسیار مؤثر وطندوستان درون کشور )که راحتترین و مدرنترین وسیله اظهارنظــر یعنی صندوق رأی را برگزیدهاند(، بــا «همه محدودیتها» با بهکارگیری عقلای مام میهن، توانســت بالاخره اعتماد اکثریت نسبی ایرانیان را به دست آورد.

جامعه حاضر و ناظر در صحنه، چهار ســال آینده در انتظار تحقق خواســتههای «جوانــان» میلیونــی آرام، عاقل، متفکــر و دوراندیش، «اصلاحطلبان»، همراهان و «مدافعان ملی»، به وسیله کابینهای عالم، متخصص و جوانتر، با کوشــش در مســیر زدودن آثار «سلطه شعار» و از همــه مهمتر «بهبود روابط بینالمللــی» و توجه به «منزلت ایران و ایرانــی»، «تقویت ارزش پول ملی» و اجــرای «بندهای مغفولمانده همین قانون اساســی» و مراجعه به «همهپرسی در صورت ضرورت» با همه «اما و اگرها» از ســوی دیگر، ممانعت از «ایجاد تنش در روابط منطقه به هر شکل و صورت» اجرای برنامههای اصولی و علمی برای «بهبود معیشــت نیازمندان» جلوگیری از ادامه تشــنج در منطقه و... خواهند ماند.

ایــن روز مصــادف و همزمان بود با «صدوســیوپنجمین ســالروز تولــد بزرگمرد تاریخ معاصر ایران، شــادروان دکتر محمد مصدق» که از هرگونــه پیرایهای مصون و محفوظ مانــده و علاقهمندان و منقادان ایشان همگی معترف به «ســلامت عمل، گفتار، پندار و کردار نیک» او هستند.

مراد مطلب، طرح و بهرخکشــیدن قصور آگاهانه و عمدی نشریات و تریبونهای دگراندیش داخلی و نپرداختن به «شــجاعت، درستکاری و همت» این بزرگمرد در ســالگرد زایش اوســت کــه چنین انتظاری نمیرفــت. به بیان دیگر نبایــد در هیجانات انتخابــات، این مهم را به فراموشی ســپرد تا دلخوري علاقهمندان به اندیشمند وارستهای را در سالروز تولد اثرگذار او به بار آورد.

ناگفته نماند نگارنده همه کوشــش خود را در این مســیر و با تأکید بر «تقارن تولــد دکتر مصدق با روز انتخابــات پرچالش و بهیادماندنی اخیر» به کار گرفت و طرح «بیخبری یا قصور سهوی» مسموع نیست؛ همچنانکــه تریبونهای فرامرزی فراتر از امکانــات نقش مؤثر و قابل تقدیسی مبذول داشتند.

یادآوری این نکته برای آگاهی نســل جوان کشــورمان در ارتباط با «شــناخت چهرههای ملی بدون پیرایه و مبرا از هرگونه خودمحوری»، میتواند الگویی از «ســلامت عمل و اعتقاد راســتین بــه منافع ملی» را تقویــت کرده و آنچــه را در «تاریخ معاصر بهعنوان نمونه» داشــته و داریــم، عرضه کند. هر کــدام از «منتخبان واقعی مردم» براســاس «وظیفه تقبل مســئولیت همراه با پاسخگویی» میتوانند در این راه گام بردارند و به تاریخ بپیوندند و آیندگان از آنان به خوبی و به مناســبتها یاد کنند و از آن مهمتر به «معیارها و ارزشها» از منظری دیگر و «فراتر از منافع فردی و گروهی» بنگرند.

در برگه تبلیغات انتخاباتی یکی از داوطلبان ورود به شــورای شهر تهران که «مزین به عکس شــادروان مصدق» بــود، آمده بود: حیف از شــورا و عملکرد او که تاکنون نخواســته یا نتوانســتهاند خیاباني را به نــام این ابرمــرد نامگذاری کنند. این کــه یکی از اهداف ایــن نامزد در صورت ورود به شــورا این بود و در نــوع خود قابل تقدیس... که «البته مصدق بینیاز به آن است». میدانیم این اقدام بایسته، با همت شوراي شهر با شرایط و معیارها، شدنی نیســت؛ چنانکه اختیارات و امکانات رئیسجمهور در امور دیگر که باید در برنامهها دیده شــود تا نگاههای اشتباه چند دهه اخیر را دگرگون کند، نیز کامل نیست.

البتــه بــا اصــلاح عملکــرد مجموعــه دولتمــردان در دوره دوم ریاســتجمهوری دکتــر روحانی که با پشــتوانه قوی آحــاد جامعه و «تشویق به طرح سؤال و ضرورت و الزام به پاسخگویی» صورت گرفت، ایــن امیدواری در عقلای قوم و مردم برای «تجدید روشها و جلوگیری از انحصارطلبیها» شکل گرفته است.

امــکان تجدیدنظر در عملکردها به وســیله دولتمــردان و اعضای شورای شهر در این شرایط و آنهم از آغاز، ضرورتی تام و تمام دارد که در آن حالت، امید میرود در مناســبتهای ملی با چنین بیمهریها و قصورهاي عمدی مواجه نباشیم و موانع کاهش یابد و بزرگداشتها و ستایشها از «حالت جناحی» خارج شود و راه اعتدال در پیش گیرند.

اینکــه در میــان ایــن همــه نارســاییها، مشــکلات، کمبودهــا، ســوءمدیریتها و... بــه چــه دلایلی به موضوع مزبور اشــاره شــده، بایــد گفت: طرح، عنوان و ســتایش افــرادی که به تاریخ پیوســتهاند و «بزرگداشــت بحق و منصفانه آنــان»، ضمن «ممانعــت و پرهیز از فراموششدنشــان» با ابزار اطلاعرسانی «انبوه، مدرن و فراگیر» و الگو قراردادنشــان در آغاز کار دولت دوازدهم و شــورای پنجم، حرکت و برکتی را همراه میآورد. از آن مهمتر، ابعاد معنوی و تأکید بر آن در این دنیای مادی و خودمحــور، به یقین انگیزه خدمت را فراهمتر میکند و فرهنگ جامعه را از سقوط میرهاند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.