جزئیات درگیری مسلحانه مأموران با سارقان در پایتخت

Shargh - - حوادث -

شرق: ســارقانی مســلح که دو ســال قبــل در جریان سرقتهای مسلحانه، طلافروشــیای را مورد سرقت قــرار داده بودند در عملیات پلیســی و در یک درگیری مســلحانه با مأموران دســتگیر شــدند. بهمنماه دو ســال قبل وقوع یک فقره سرقت مســلحانه در فلکه دوم دولتآباد به کلانتری ۱67 اعلام شــد و بلافاصله بعد از ایــن گزارش با حضور مأموران در محل و انجام تحقیقات اولیه مشخص شد سه سارق مسلح، پس از شلیک گلوله و مجروحکردن صاحب مغازه طلافروشی از ناحیه پای راســت، اقدام به سرقت بیش از پنج کیلو طلا و جواهــرات کرده و از محل متواری شــدهاند. با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «سرقت مسلحانه» و به دســتور بازپرس شــعبه دوم دادسرای عمومی و انقلاب شــهرری، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان با حضور در بیمارستان شهدای هفتمتیر بــه تحقیق از صاحــب مغازه طلافروشــی پرداختند. مالباخته در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ســاعت ۱5:۱5 داخل مغازه بودم کــه ناگهان دو نفر با صورت پوشیده داخل مغازه شــدند و درادامه نفر سوم نیز به آنها اضافه شــد. نفر سوم، اســلحه ]کمری[اش را به ســمت من گرفت و من را تهدید کرد؛ در همین زمان، نفر اول اسلحهاش را به سمت من گرفت؛ میخواستم اســلحه یکی از آنها را بگیرم که به من شلیک کردند و گلوله به پای راســتم اصابت کــرد. آنها با ضربات لگد من را به زمین انداختند و درحالیکه یک نفرشان بالای سر من ایســتاده بود، دو نفر دیگر شروع به جمعکردن طلاهای داخل مغازه کردند. طلاها را داخل یک گونی ریختــه و از مغازه خارج شــدند. طبق اظهارات اهالی و کسبه محل، ســارقان با دو ]دستگاه[ موتورسیکلت ]طرح[ هوندا ۱۲5 از محل متواری شدند».

در شرایطی که تحقیقات پلیسی برای کشف پرونده ســرقت مســلحانه طلافروشــی منطقه دولتآباد در دســتور کار کارآگاهان اداره یکم قرار داشــت، سرقت مسلحانه مشــابهی اینبار در منطقه باقرشهر به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ اعلام شد.

بنا بر اظهــارات صاحــب طلافروشــی... واقع در منطقه باقرشــهر – خیابان مصطفی خمینی، سارقان مســلح اقدام به سرقت دو کیلوگرم طلا و جواهرات از مغازهاش کرده و از محل متواری شده بودند. صاحب طلافروشی در اظهاراتش به کارآگاهان گفت: «ساعت ۱۳:۳۰ مشــغول نشاندادن سرویس طلا به سه خانم بودم که ســه مرد با صورت پوشــیده وارد طلافروشی شدند. دو نفرشان اسلحه ]کمری[ در دست داشتند و نفر سوم نیز یک چوبدستی )چماق( در اختیار داشت. ســارقان پس از ورود به طلافروشــی اقدام به پاشیدن افشانه به سمت من و آن سه خانم کرده و من را مجبور کردند تــا روی زمین بخوابم. آنها پس از ســرقت دو کیلوگرم طلا و جواهرات از طلافروشی خارج شدند.»

کارآگاهــان اداره یکم پلیــس آگاهی با مراجعه به محل سرقت مسلحانه در منطقه باقرشهر و درحالیکه این محل فاقد هرگونه سیستم هشداری یا دوربینهای مداربســته بود، به تحقیقات میدانی از اهالی و کســبه محل پرداختند. در تحقیقات میدانی، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که ســارقان پس از سرقت از طلافروشی، با یک دســتگاه خودروي ســواری پژو پرشیا سفیدرنگ از محل متواری شدهاند که در حین فرار، درحالیکه پلاک خودرویشان قابل قرائت نبوده با یک دستگاه خودروي وانت عبوری تصادف کرده و طی آن یکی از پلاکهای خودرو کنده شــده و در محدوده سرقت به جای مانده اســت. با بهدستآمدن شــماره پلاک خودروي پرشیا متعلــق به ســارقان، کارآگاهــان بلافاصلــه اقدام به شناسایی صاحب خودرو به نام محسن )متولد ۱۳6۴) کردند. با مراجعه به محل سکونت محسن در منطقه قوچحصار، کارآگاهان اطلاع پیدا کردند که وی از زمان وقوع اولین سرقت مسلحانه دیگر به محل سکونت و اعضای خانوادهاش مراجعه نداشــته و درحالحاضر بلامکان است.

اقدامات پلیســی برای شناسایی دیگر اعضای گروه سارقان مسلح در دســتور کار کارآگاهان قرار گرفت تا نهایتا چهار عضو دیگر گروه سارقان مسلح به نامهای «مهدی» (متولــد ۱۳7۰،) «عبــاس» (متولد ۱۳6۳،) «ساســان» (متولد ۱۳6۲( و «کامــران» (متولد ۱۳7۰) نیز شناســایی شــدند. با شناســایی چهــار عضو دیگر گروه ســارقان مســلح، کارآگاهان اداره یکــم با انجام تحقیقات از محل ســکونت آنها در مناطق کهریزک و فدائیان اســلام، اطمینان پیدا کردنــد که آنها نیز مانند ســرکرده گروهشــان مراجعتی به محلهای سکونت خود نداشــته و به احتمال بســیار زیادی هر پنج عضو این گروه سارقان مســلح با یکدیگر هستند. تا اینکه در آخرین روز اردیبهشــتماه و با انجام اقدامات پیچیده پلیســی، کارآگاهان اداره یکم پلیــس آگاهی اقدام به شناســایی محل تردد این گروه از سارقان مسلح تحت تعقیب در محدوده دولتآباد کرده؛ بلافاصله تیمهای عملیاتی این اداره به این منطقه دولتآباد اعزام شدند و به صورت نامحسوس این منطقه را تحت کنترل قرار دادند. در ســاعت ۱۴کارآگاهان اداره یکم با شناســایی خودروي سواری متعلق به ســارقان مسلح، اقدام به اجرای عملیات دستگیری کردند.

ســارقان با وجود توقف خودرو و در شــرایطی که کارآگاهان با شــلیک چندین تیر هوایی به آنها دســتور ایســت داده بودند، تلاش کردند تا همچنان به صورت پیــاده از محل متواری شــوند کــه نهایتا بــا توجه به مسلحبودن سارقان و احتمال بهکارگیری سلاح از سوی آنهــا، کارآگاهان اداره یکم آگاهی بــا رعایت قانون به کارگیری سلاح سه نفر از آنها را هدف گلوله قرار داده و نهایتا هر پنج عضو گروه ســارقان مسلح طلافروشی را دستگیر کردند.

در بازرســی از متهمان و خــودروي آنها، علاوه بر کشــف یک قبضه اســلحه کمری مورد اســتفاده در سرقتهای مســلحانه، یک قبضه اســلحه جنگی از نوع کلاش نیز کشــف شــد که بنا بر اعترافــات اولیه، متهمان قصد داشــتند در ســرقتهای بعــدی از این اسلحه اســتفاده کنند. برابر اعترافات بهدستآمده از متهمان، آنها قصد داشتند با شناسایی یک طلافروشی در محدوده دولتآباد، ســرقت جدیدی را انجام دهند کــه اینبار قبل از هرگونه اقدامی از ســوی کارآگاهان دستگیر شدند.

ســرهنگ کارآگاه حمیــد مکرم، معــاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، درباره برخی از اخبار منتشر شده مبنی بر وقوع سرقت مسلحانه در منطقه دولتآباد و زخمیشدن شش نفر از جمله یک شــهروند در این سرقت عنوان کرد: «هیچگونه سرقت مســلحانهای در مورخ ‪۰۲//۱۳۹6 ۳۱‬ در هیچ نقطهای از تهــران بهویــژه در منطقه دولتآباد نداشــتهایم و قویــا هرگونه خبــر مربوط به مجروحشــدن احدی از شهروندان در زمان وقوع سرقت مسلحانه نیز تکذیب میشود». معاون مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی تهــران بزرگ، در پایان این خبر گفت : «ســه عضو گروه ســارقان مســلح که از ناحیه پا هدف گلوله کارآگاهان قرار گرفتند، برای انجام اقدامات درمانی به بیمارستان منتقــل و دو متهم دیگر پرونده نیز به اداره یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند و تحقیقات از آنها در دستور کار کارآگاهان این اداره قرار گرفته است.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.