انفجار در کوره ذوبآهن کارخانه فولاد

این انفجار باعث سوختگی 70 تا 100درصدی 6 کارگر کارخانه فولاد بویراحمد شده است

Shargh - - حوادث -

شــرق:

انفجار در یکی از کورههــای ذوبآهن کارخانه فولاد بویراحمد باعث زخمیشــدن ۹ کارگر شد که حال چند نفــر از آنها وخیم اعلام شــده اســت. به گزارش خبرنــگار ما، ســاعت ۲:۳۰ صبح دیروز صــدای انفجار مهیبی در بخشــی از کارخانه فــولاد بویراحمد، واقع در روستای فیروزآباد یاسوج شنیده شد و بلافاصله کارگران بــه محل کورهای رفتنــد که صدای این انفجــار از آنجا شــنیده میشــد. آتش مهیبی که از کوره بیرون میآمد خبر از حادثــهای تلخ میداد. کارگران که میدانســتند چندنفر از همکارانشــان در مقابل کوره مشــغول به کار هســتند، بلافاصله با اورژانس تماس گرفتــه و کوره را خاموش کردند. به چند ثانیه نکشــید که ۹ کارگر که در محل کوره مســتقر بودند سوختند و شش نفر از آنها که درســت در مقابل کوره بودند هیچ قســمتی از بدنشان سالم نبود. با انتقال آسیبدیدگان به بیمارستان، به دلیل وخامت حال بعضی از آنها به بیمارســتانی در شــیراز منتقل شــدند . «پژمان نیکاقبالــی »، معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کهگیلویهوبویراحمد، در این زمینه گفت: در حدود ســاعت ۲:۲5 بامداد روز دوشــنبه، یکم خرداد انفجاری در کارخانه فولاد بویراحمد رخ داد. وی افــزود: بلافاصله نیروهای امــدادی و درمانی از جمله اورژانــس، آتشنشــانی و هلالاحمــر در محل حضور یافتند کــه ۹ نفر از کارگران دچار ســوختگی و جراحت شدند. نیکاقبالی افزود: بلافاصله مصدومان حادثه به بیمارســتان شهید بهشتی یاســوج اعزام شدند که از این تعداد ســه نفر بهصورت سرپایی مداوا و شش نفر دیگر دچار سوختگی شــدید شــده بودند. معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار کهگیلویهوبویراحمد خاطرنشان کرد: بــا هماهنگی با مراکز درمانی اســتانهای فارس و اصفهان، ســه نفر به اصفهان و ســه نفر به شیراز اعزام شــدند. نیکاقبالی تصریح کرد: پنج نفر از این شش نفر به وســیله آمبولانس و یک نفر از طریق اورژانس هوایی به این شــهرها انتقال یافتند. وی ادامه داد: وضعیت سه نفر از مصدومان این حادثه که دچار ســوختگی شــدید شــدند، وخیم گزارش شــده اســت. این در حالی است که پیگیریهای خبرنگار «شــرق» از کارخانه نشــان داد، درحالحاضر به دلیل وضعیت بحرانی ایجادشده فعلا به دســتور مدیریت کارخانه تعطیل است و هیچ کارگری در آنجا حضور ندارد. یکی از کارگران این کارخانه گفت: هنوز نمیدانیم چه اتفاقی افتاده، اما اینکه کوره منفجر شــود چیز عجیبی در شغل ما نیست و گاه آتش به بیرون پرت میشود و همیشه سوختگی ما را تهدید میکند، اما شدت انفجار بسیار زیاد بود و باید دید چرا این اتفاق افتاده است. کارگرانی که ســوختهاند شیف شب بودند و این کارخانه در چند شــیفت کار میکند. آنها ۱۲ شب به بعد باید در مقابل کوره کار میکردند که ساعت ۲:۳۰ این اتفاق افتاده است. وی گفت: فعلا مدیران کارخانه نیز در محل حاضر نشدهاند و همگی پیگیر وضعیت مصدومان هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.