پنج قاره

Shargh - - حوادث -

شيردریایی دختربچه ۸ساله را به درون آب كشيد میلآنلایــن:

یک شــیردریایی با حملــه به یک دختربچــه او را با خود بــه درون آب برد. یک فایل ویدئویی لحظه تکاندهنده حمله شیردریایی به یک دختربچه را در کنار اســکلهای در کانــادا به تصویر کشید. شــیردریاییای که در ابتدا رفتاری دوستانه از خود نشان میداد ناگهان به سمت دختربچهای که روی ســکوی کنار اسکله نشســته و به خیال خود با شیردریایی بازی میکند، حمله کرد. شیردریایی با خیز ناگهانی و سریع به سمت دختربچه، گوشه لباس او را گرفته و به داخل آب کشــید. خوشبختانه یک مرد ماهیگیر که آنجا ایســتاده بــود، بلافاصله خود را به درون آب پرت کرده و دختربچه را نجات داد.

سقوط مرگبار اتوبوس در جنوب مکزیک

رویتــرز: در پی وقوع حادثــه رانندگی در منطقه کوهستانی جنوب مکزیک دستکم ۱۲ نفر جان خود را از دست دادند. بنابر اعلام مقامات داخلی مکزیک، یک دستگاه اتوبوس در جنوب این کشور و در نزدیکی مرز گواتمالا از ارتفاع ۹۰متری ســقوط کرد که در پی آن ۱۲ نفر جان خود را از دســت دادند و بیش از ۳۰ نفر دیگر هم مجروح شــدند. تاکنون علت وقوع این حادثه و سقوط اتوبوس مشخص نشده است.

تمساحها كشيش را زندهزنده بلعيدند

اکســپرس: یک کشــیش زیمبابــوهای که تلاش میکــرد تجلی قــدرت خــدا را بــا راهرفتــن روی آب نشــان دهــد مــورد حمله ســه تمســاح قرار گرفت. یک کشــیش روز یکشــنبه در حــال آموزش معجــزه راهرفتــن حضــرت مســیح به شــاگردان مدرســه، مورد حمله ســه تمســاح قــرار گرفت. «جاناتــان متــه تــوا» ‪،)Jonathan Mthethwa(‬ کشیش کلیســای مقدس «رســتاخیز صبح،» که قصد داشــت روی رودخانه «امونیا» راه برود طعمه این سه تمساح شد. شــاگردان مدرســه که از حمله تمساحها به معلمشــان بهتزده بودند درحالیکه ســر جایشان میخکــوب شــده بودنــد صحنــه حمله تمســاحها و خوردهشدن استاد خود را تماشا کردند. این رودخانه که به «رودخانه تمساح » ‪Crocodile River(‬ ) معروف است به رودی در استان پومالانگای آفریقایجنوبی میریزد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.