شرور معروف منطقه شمیرانات دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

میزان:

ابوالحســنی، معاون دادســتان تهران، گفت: شرور معروف منطقه شمال شهر که در یک کافیشاپ - رستوران دســت به اعمال مجرمانه میزد، دســتگیر شــد. قاضی رضا ابوالحســنی، اظهار کــرد: از چندی قبل متوجــه فعالیتهای فرد شــروری به نام «ع. ت» در منطقه شمیرانات شــدیم. با بررسی ســوابق این فرد، مشخص شد وی دارای ســوابق متعددی شــامل قاچاق کالا، ارتشــا و عربدهکشی است که از چندی قبل، اقدام بــه راهاندازی کافیشــاپ - رســتوران در منطقه تجریش کرده است. وی ادامه داد: محل فعالیت این متهم به مکانی برای حضور افراد خاص تبدیل شده بود که در ســاعات پایانی شب در این محل تجمع میکردند. به گفته سرپرســت دادســرای ناحیــه یــک، محل این فــرد تخلفــات متعددی داشــته و از ســوی اداره اماکن پلمب شــده بود؛ امــا این فرد با اســتفاده از عوامل خود، در حضور مأمــوران اقدام به فکپلمب کــرده و به اقدامات هنجارشــکنانه خود ادامه میداده است. به گفته ابوالحسنی، در بررسی ســوابق این فرد مشخص شــد در ســال ۹۴ و ۹5، پس از ۱5 بار پلمبشدن کافیشاپ خود، شــخص متهم اقدام به شکستن پلمب میکرد. وی با اعلام اینکه در نهایت متهم با دستور قاطع دادستانی دســتگیر و روانه زندان شد، افزود: دادســتانی به برخورد با چنین افرادی ادامه میدهد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.