151 کیلو حشیش در اتوبان تهران - قم

Shargh - - حوادث -

پلیس:

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، از دستگیری دو ســوداگر مرگ در محدوده تهران - قم و کشــف ۱5۱ کیلوگرم حشــیش خبر داد. ســرهنگ محمد بخشنده گفت: در تحقیقات انجامشــده از ســوی مأموران پایگاه نهم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، مشــخص شــد دو نفر از قاچاقچیان و توزیعکنندگان مواد مخدر، قصد دارند مقادیری مواد مخدر را از جنوب کشور خریداری و با یک کامیــون به تهران انتقال دهند. سرهنگ بخشــنده عنوان کرد: نتیجه تحقیقات در اختیار مقام قضائی قرار گرفت که بر اســاس آن، دستور بازداشت متهمان و بازرسی از خودرویشان صــادر و تیمهای عملیاتی این یگان وارد عملیات شــدند. به گفته وی، محورهای مواصلاتی تحت نظر قرار گرفت و پس از چند ســاعت گشتزنی، خودروی متهمان شناسایی و در محدوده بزرگراه تهران - قم متوقف شد. سرهنگ بخشنده تصریح کرد: در این عملیات هر دو متهم بازداشــت و در بازرســی از خودروی آنها، ۱5۱ کیلوگرم حشــیش که به طرز ماهرانهای در کانتینر کامیون جاســازی شده بود، کشف شــد. رئیس پلیس مبارزه با مواد مخــدر تهران بزرگ، در پایان گفــت: هر دو متهم در بازجوییهای انجامشده به جرائم خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده، به دادسرا منتقل شدند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.