دستگیری قاتل فراری در خنداب

Shargh - - حوادث -

ایرنــا:

فرمانــده انتظامی شهرســتان خنداب در اســتان مرکزی گفت: یک قاتل فــراری در این شهرستان دستگیر شد. سرگرد عبدالرضا جودکی افزود: ۲5 اردیبهشت سال جاری، گزارشی از قتل زنــی جوان و مجروحشــدن دو نفر از اعضای این خانواده در روســتای نصیرآباد این شهرســتان، به پلیس گزارش شد. پس از اعزام مأموران به محل، مشاهده شد مرد خانواده بعد از قتل همسر جوان و زخمیکردن مادر و دختر ۱۲ســالهاش، از محل متواری شــده اســت. فرمانده انتظامی شهرستان خنــداب ادامه داد: دســتگیری و شناســایی قاتل به صــورت ویژه در دســتور کار پلیس قرار گرفت و در رونــد تکمیــل تحقیقات پلیس، اعلام شــد فــردی با مشــخصات قاتل در یکی از شــهرهای اســتان خوزســتان به علت اعتیاد دســتگیر شده اســت. ســرگرد جودکی عنوان کرد: با هماهنگی مقام قضائی، تیمی از مأموران انتظامی به شــهر مدنظر اعزام شــدند و فرد قاتل شناسایی شد. وی گفت: متهم در بازجوییهای انجامشــده، به قتل همســر و مجروحکردن مــادر و فرزندش اعتراف کــرد. فرمانده انتظامی شهرســتان خنداب افزود: در بررســیهای مقدماتی پلیــس، علت این قتل، اختلافات شــدید خانوادگی و اعتیاد مرد خانواده اعلام شــده و تحقیقات تکمیلی دراینباره ادامه دارد. شهرســتان خنداب از توابع استان مرکزی و دارای حدود 6۰ هزار نفر جمعیت است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.