عامل 36 فقره سرقت وسایل داخل خودرو دستگیر شد

Shargh - - حوادث -

پلیــس:

فرمانده انتظامی گرگان از دســتگیری ســارقی که با همکاری یکی از همدستان خود به وسایل داخل ۳6 خودرو دستبرد زده بود، خبر داد. سرهنگ «رضا عســکری» در گفتوگو با خبرنگار پایگاه خبــری پلیس گفت: مأموران پلیس آگاهی گرگان موفق شدند حین گشتزنی در سطح شهر، یکی از سارقان حرفهای و ســابقهدار را که اقدام به سرقت وسایل داخل خودرو میکرد، شناسایی و دستگیر کنند. وی افزود: در تحقیقات تخصصی انجامشــده، متهــم بــه ۳6 فقره ســرقت داخل خــودرو با همکاری یکی از همدســتانش اعتراف کرد. ســرهنگ عســکری افزود: با اعترافات متهم و تحقیقــات بهعملآمده، همدســت این ســارق سابقهدار شناســایی و در یک عملیات غافلگیرانه دســتگیر شــد. تحقیقات از متهم پیرامون کشف دیگر سرقتهای احتمالی، ادامه دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.