جانباختن جوان بروجردی بر اثر سقوط از تپه چغا

Shargh - - حوادث -

جوان بروجردی بر اثر ســقوط از تپه چغا، جان خود را از دست داد. رئیس اورژانس بروجرد گفت: شــب یکشــنبه یک جوان ۳۳ســاله بروجردی، بر اثر ســقوط از تپه چغا جان خود را از دســت داد. مهدی زارعی اضافه کرد: بعد از اعزام فرد مجروح به بیمارســتان و انجام معاینات اولیه، متأسفانه به دلیــل جراحات زیاد فوت کرد. گفته شــده این فرد کــه برای تفریح به تپه چغا رفته بود، هنگام گرفتن عکس خویشانداز )سلفی( از بالای چغا به پایین سقوط کرد و جان خود را از دست داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.