طلسم توقخیستفهیهراا دو شدولکتسازتدههممی شود؟

Shargh - - هنر -

گروه هنــر:

کلاف ســردرگمی موســوم بــه «فیلم توقیفــی»، همواره گریبانگیر دولتهــا بوده، اما این موضوع برای دولت نوبهار «دوازدهم» کمی متفاوت مینماید. همین چندروز گذشته بود که مردم با تمام توان خود و هنرمندان با قدرت، به پشتوانه محکمی برای دولت حســن روحانی تبدیل شدند تا بتواند در انتخابات پیروز شــود و برای بار دوم ســکان اجرائی کشور را به دست بگیرد. هنرمندان با نامها و عناوین مختلف در هرکجا که توانستند از دولت تدبیر و امید و اعتدال حمایت کردند تا ایران را ســربلند کنند، اما بعــد از انتخابات این حامیــان، مطالبات بحقی هم دارند. شــاید کمترین حق این باشد که هر هنرمندی در هر صنفی بتواند راحت و بیدردسر در چارچوب قانــون اثر خود را خلق کند. بااینحال در گذشــته با ســقف کوتاهی از اعمال سلیقهها از سوی مسئولان مواجه شــدند که زایش هنر را مختل میکرد. نمونه عینیاش را در عرصه «سینما» شاهدیم که هنوز هم با فیلمهای توقیفشــدهای مواجهیم که تکلیفشان روشن نیســت و بهاصطلاح در محاق توقیفند. اصلا توقیف فیلمها به دو شکل؛ پیش از اکران عمومی و دیگری پایین کشیدهشدن از پرده سینما پس از صدور مجوز نمایــش، همواره پابرجاســت و علت هرچه باشــد، فیلمســازان آنها با عبور از لابیرنت و انواع و اقسام قوانین به خلق اثرشــان دست زدهاند و حالا چه میشــود که مثلا بعــد از دریافت مجوز نمایش بــار دیگر با تیر غیب ممیزی مواجه میشــوند؟ این سؤال در عین کلیدیبودن، سرنوشتساز هم هست؛ مثــلا نمونه اخیــرش فیلم «نهنگ عنبر 2» اســت. درحالیکه فیلم بعد از دریافت پروانه نمایش بدون مشــکل و با رضایت مدیران حوزه هنــری به اکران عمومی درآمده اســت، دوباره از سوی وزارت ارشاد دچار ممیزی شد.

در طول تاریخ ســینمای ایــران فیلمهای زیادی با وجود داشــتن مجوز رســمی و قانونی ساخت و پروانه اکران، به دلیل اعمال فشــار کتبی و شــفاهی از سوی منابع رســمی و غیررسمی که اغلب عنوان «مصلحت» را یدک میکشــند رنگ پرده را ندیدهاند، امــا آیا امروز هم باید چنین شــود؟ آیا نباید از تاریخ ســینما درس گرفت و مهمتر اینکه به مردم اعتماد کرد و به مطالبات حقمدارانه آنها پاسخ مثبت داد؟

در این روزها هم شاهدیم که برخی از فیلمها در دولتهای قبل توقیف شدهاند و برخی هم در همین دولت یازدهم! مثلا فیلم تحسینبرانگیز «کاناپه» به کارگردانی کیانوش عیاری از ســوی مســئولان وقت دولت یازدهم توقیف شد!!!

یا فیلــم مهم دیگر عیاری به نــام «خانه پدری» همچنان در محاق توقیف اســت. کیانوش عیاری در زمان انتخابات ضمــن حمایت از روحانی، مهمترین مطالبات عرصه هنر را «رفع توقیف» فیلمها معرفی کرد. او به «شــرق» گفــت: «مهمترین موضوعی که رئیسجمهور منتخب باید به آن توجه داشته باشد٬ فیلمهای توقیفی است که تا به امروز بنا بر شرایطی فرصــت نمایش پیدا نکردهاند. بایــد به اهمیت این موضوع توجه شود و شرایط بهبود یابد».

فیلم «آشــغالهای دوستداشــتنی» محســن امیریوسفی حالا دیگر پای ثابت فیلمتوقیفیها شده! هر دولتی بیاید و برود ظاهرا طلســم آن نمیشکند. آیا دولت جدید قصد ندارد طلسمشکن این موضوع باشد؟!

«رســتاخیز» به کارگردانــی احمدرضا درویش از زمان ساختهشدنش تا امروز دچار جنجالهایی شده است. حتی دکتر رضا صالحیامیری، وزیر فرهنگ و ارشــاد اســلامی، چندی پیش درباره وضعیت فیلم ســینمایی «رســتاخیز» گفته بود: «فیلم «رستاخیز» را به یک کمیته حکمیت ســپردیم تا پس از بررسی، ابعاد آن را به ما گزارش دهند. در این راســتا سه نفر از اصحاب مطرح ســینما انتخاب شــدند و در حال بررسی نحوه اقدام ما برای چگونگی برخورد با فیلم «رستاخیز» هستند».

او خاطرنشــان کــرد: «درمجموع، سیاســت ما حمایت از تهیهکننده و کارگردان فیلم «رســتاخیز» است که انسانهای بزرگی هســتند و آقای درویش از افتخارات صنعت ســینمای ایران است. در نتیجه در روزهای آینده با تفاهم و هماهنگی این مسئله را حلوفصل میکنیم و انشاءالله در آینده نزدیک خود آقای درویش نتیجه را اعلام میکند».

و حالا مــا منتظر نتیجه هســتیم! فیلــم «خانه دختر» به کارگردانی شــهرام شاهحســینی نیز دیگر فیلمی است که تکلیف اکرانش همچنان نامشخص اســت، هرچنــد به ایــن فهرســت میتــوان فیلم «ارادتمند، نازنین، بهاره، تینا» به کارگردانی عبدالرضا کاهانــی را افــزود. محمدمهدی حیدریــان، رئیس سازمان سینمایی، مدتی قبل در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این ســؤال که «در حوزه فیلمهای توقیفی باید منتظر اتفاقی در چند ماه آینده بود» اظهار کرد: «اتفاقی که حتما میافتد این است که این آثار دوباره بررسی میشــوند. و همچنین اینکه بررسیها با این نگاه انجام خواهد شــد که اگــر بخشهایی از فیلم با دوباره گرفتهشــدن، آن اثــر را بلامانع کند همین سیاســت را دنبال کنیم. ضمن اینکه اگر فیلمی هم باشد که اشــکالش خیلی کلیتر از این بحثهاست حتما اعلام میکنیم و آن را در برزخ نگه نمیداریم تا تکلیفش روشن باشد».

و امــا «لرد» بــه کارگردانی محمد رســولاف که این روزها در جشــنواره 70 فیلم کن در بخش «نوعینــگاه» نمایش داده میشــود. امــا آیا این فیلم در ایران هم قابل نمایش اســت؟ و یا فیلم «ســفر به هیدالو» (مجتبی راعی( که در دهه 80 به دلیل بازي بازیگرش مشــمول این بیت شد که «گنه کرد در بلخ آهنگری/ به شوشــتر زدند گردن مسگری» و تا امروز وضعیت مشخصی ندارد! اما جالب اینکه در جشــنواره کن امسال در این روزها فیلــم «تهران تابو» با بــازی همین بازیگر در حال نمایش است!

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.