«کن» به کام سینمای ایران

Shargh - - هنر -

لادن موسوی، خبرنگار «شرق» در کن:

امسال 21 فیلم در بخش مسابقه اصلــی و 18 فیلم در بخش نوعی نگاه حضور دارند و دو فیلم ایرانی که یکی در بخش نوعی نگاه نمایش داده شد و دیگری در خارج از مسابقه. تعداد فیلمهای کوتاه و سینهفونداســیون 28 تاست. به اینها باید 1٥ روز کارگردانان و هفته منتقدان را هم اضافه کرد که هرکدام به طور مستقل، ولی در کنار جشــنواره کار میکنند. همچنین شرکت کارگردانان معروفی همچون میشــل هانکه، ســوفیا کاپولا )دختر فرانســیس فورد کاپولا( و فاتیح آکین، فیلمســاز آلمانی ترکتبار، به جشــنواره امسال رونق زیادی بخشیده است.

همین نکته هیجان فیلمبینهای حرفهای را زیاد میکند. درعینحال حضور جوانان فیلمســاز و اســتعدادهای جدید کمرنگ است و یکی از بزرگتریــن امتیــازات کن که معرفی اســتعداد جدید در سینماســت به بخشهای جانبی جشنواره منتقل شده!

بخش «نوعی نگاه» مهمترین بخش جنبی این جشنواره معتبر است. به قول تیری فرمو ‪Thierry Fremaut(‬ ،) مدیر جشــنواره، فیلمهای این بخش هنوز شــکننده هســتند و به پختگی کامل نرسیدهاند. این فیلمها همیشــه در ســالن معــروف دبوســی Debussy() نمایش داده میشوند.

داوران این بخش هم معمولا برگزیدگان ســال قبل هســتند؛ و اما فیلمهای کوتاه هم در دو بخــش با هم به رقابت میپردازند. بخش اصلی و همینطور «سینهفونداســیون» که فیلمهای کوتاه دانشــجویان در آنجا بــه نمایش درمیآید و بــرای حضور در این بخش باید شاگرد مدرسه سینمایی یا دانشجوی دانشگاه بود. فرق دیگر «سینهفونداســیون» این اســت که برخلاف بخش اصلی که یک جایزه بیشــتر ندارد، سه برنده دارد که مشــمول جوایز نقدی هم میشود.

در کنار اینها، دو بخش دیگر هم وجود دارد که کاملا مستقل از یکدیگرند: یکی «هفته منتقدان» و دیگری «پانزده روز کارگردانان». فیلمهــای ایــن دو بخش هیچوقت در ســالن اصلــی )لومیر( یا دبوســی نمایش داده نمیشــوند. تنهــا وجه مشــترک تمام این بخشهــا، جایزه معروف «دوربین طلایی» اســت. این جایزه به «بهترین فیلم اول» اهدا میشود. حالا فیلم چه در بخش «مسابقه اصلی» حضور داشته باشد و چه در «هفته منتقدان». جعفر پناهی با اولین فیلمش تنها فیلمساز ایرانی است که تاکنون این جایزه را دریافت کرده است.

در طبقه پایین «کاخ جشنواره» بازار فیلم برپا میشود. این بازار آنقدر بزرگ و گســترده است که غیر از غرفهداران که نشانی محل استقرار خود را میدانند، اغلب بازدیدکنندگان درون آن گم میشوند! هر سال هزاران فروشــنده و خریدار فیلم و همچنین مدیران جشــنوارههای مختلف دنیا در این بازار شــرکت میکنند تا ضمن آشنایی و تبادلنظر به خریدوفروش فیلمهــای خود مبــادرت کنند. اما ســینمای ایران هم هر ســال حضور پررنگی در این بازار دارد. غیر از چتر ســینمای ایران که شــش کمپانی در ذیــل آن فعالیت دارنــد )فارابی، فیلمیران، الی ایماژ، پرشــین فیلم، آریا انیمیشن و کمپانی آیکندی(، ایرانیهای مستقل دیگر هم در بازار فعالیت دارند از جمله دریم لب فیلم )نسرین میرشب(، حوزه هنری سوره، خانه هنر ایران )مرجان علیزاده( و مؤسسه مستقلهاي ایران )محمد اطبایی(.

جشــنواره کن که امســال هفتادمیــن دوره خود را برپا کــرده، بهطور مســتمر – غیر از سال 1٩٦8 - و بیوقفه برگزار شده است. سال 1٩٦8 اما این جشنواره را «ژان رنوار »، « فرانسوا تروفو » و البته «ژان لوک گدار » برای همراهی با جنبش دانشجویی-کارگری مي 1٩68 فرانسه تعطیل کردند.

امســال میشــل هازناویســیوس ‪Michel Haznavicus(‬ ) بــا فیلــم «هولناک» ســراغ همیــن کارگردان بزرگ دنیا «گــدار» رفته که بهجرئت میتوان گفت مهمترین کارگردان فرانســه محسوب میشود و براساس کتابی نوشته زن سابقش آن ویازمســکی ‪Anne Wiazemsky(‬ ) ساخته شده است.

فیلم، عشق و زندگی مشترک این زوج را تا به هنگام جداییشان نشان میدهد. گــدار که به طور تقریبی 20 ســال از زنش بزرگتــر بوده، او را عاشقانه دوست داشــته، اما با اخلاق، تفکرات و ایدههایش او را از خود خسته و دلزده میکند تا طلاق بگیرد. میشــل هازناویسیوس که جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی را برای فیلم «هنرمنــد» ‪The artiste(‬ ) در کارنامــه خود دارد، این فیلم را به شــیوه طنزآمیز ســاخته و تماشــاگران همراه با فیلم مدام بــه دیالوگها و طنز موقعیت میخندند. لویی گارل ‪Louis Garrel(‬ ،) هنرپیشه جوان و بسیار پرطرفدار فرانســوی، نقش «گدار» را باز میکند. او مانند گدار، در تمــام مدت فیلم نوکزبانی حرف میزند و بازی بینظیری را ارائه میدهد. فیلم ریتم تندی دارد و یکساعت و 40 دقیقه آن به تندی میگذرد، امــا فیلم قطعا طرفداران گدار را خوشــحال نمیکند. چون چهره نشاندادهشــده از این کارگردان چندان ســمپات نیست، اما اغلب میدانند که گدار، آدمی با شخصیت و رفتار خاصی است. هازناویسیوس اینبار نیز مانند فیلمهای قبلیاش، از حضور همسر خــود در فیلم اســتفاده کرده اســت، اما برنیس بــژو Berenice( Bejo) اینبــار نقش اصلی فیلم نیســت که کلا این قضیه به دلیل نبود شــباهت بین او و آن ویازمســکی منتفي بوده. او نقش دوم فیلم را دارد. شــاید بتوان گفت که تنها بــازی خوب این بازیگر در فیلم «گذشته» اصغر فرهادی بوده که برای آن جایزه نخل طلای بهترین بازیگر زن را از جشنواره فیلم کن دریافت کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.