هنرمندانی که روحانی داشت هیلاری نداشت

Shargh - - هنر - حسین هاشمپور

یک: روزی که کمپین رابرت دنیرو، مریل استریپ، جورج کلونی، آنجلینا جولی، جنیفر لوپز، دیکاپریو، جانی دپ، برد پیت و... نتوانست جلوی ورود ترامپ به کاخ ســفید را بگیــرد، برخی مدعی شــدند برند هنرمند، سرگرمیساز است و مردم در مسائل مهمی مانند انتخابات به آنها رجوع نمیکنند؛ اما این روزها در ایران، کســی نیســت کــه نقش کمپین پرشــور و هدایتگر هنرمنــدان در انتخاب آقای روحانی را منکر شــود. یکی از تفاوتهای ایــن دو کمپین آمریکایی و ایرانــی در این بــود که رابرت دنیــرو میگفت: «دلم میخواهد با مشــت توی صورت ترامپ بکوبم» و او را آشــغال، ســگ و خوک توصیف کرد ...، اما کمپین بــاادب ایران ترجیح داد براســاس منطــق، نتایج دو ســوی انتخاب را برای مردم تشــریح کند؛ علاوهبرآن یکیک ســلبریتیهای ایرانی پــای صندوقهای رأی رفتند، از انگشــتان استامپیشدهشــان عکس گرفتند و در صفحــات مجازی و رســانهها انتشــار دادند تا همذاتپنداری مخاطب را برانگیزند.

دو: ارزش کار هنرمنــدان ایــران زمانــی روشــن میشــود کــه بدانیــم ممکن اســت چنین نقشآفرینیهایــی عواقب بدی برایشــان به وجود آورد؛ مثلا رســانهای که در پروندهسازی استاد است، 21 اردیبهشت نوشت: «بجاست؛ حراست صداوسیما در همکاری با هنرمندنمایان تجدیدنظر کند».

ســه: دیگر کارکرد فوقالعاده حضــور پررنگ هنرمندان پیرامون اندیشــه و راهبــرد دولت تدبیر و امیــد، این بود که رقیب را به تکاپــو انداخت تا برای جبران این خلأ کاری کند؛ گویا مشــاوران، گفتوگوی حجتالاســلام رئیســی با بازیگر نقش «شاعر برره» در فیلم تبلیغاتی ایشان را کافی ندیدند، از آقای امیر مقصودلو، معروف به تتلو دعوت شد تا در یک قاب با کاندیدای محترم بنشیند و توجه کمپین «کار و کرامت» به هنر و هنرمند یادآوری شود؛ اتفاقا این دیدار ثمرات بسیار داشت: دیدار با یک موزیسین زیرزمینی از سوی حجتالاســلام رئیسی که گفته کنسرت مسئله مردم نیســت و در مقامی اســت که میتواند در یک شهر را روی موســیقی ببندد و دیــدار با تتلو با آنهمه تتو که تلویزیون در پخش مســابقه فوتبــال هم آنها را سانسور میکند... بهرسمیتشناختن تابوهایی است که سالهایسال زمان میبرد.

چهار: جامعه هنــری از دولت نخســت دکتر روحانــی گلایههای بســیار داشــت و دارد؛ فرهنگ در اولویتهــای دولــت یازدهم نبــود و هنرمندان رشــتههای مختلف حتی دچار چالشهای معیشتی شدند...، اما به هنگامه انتخابات، گویی مصالح ملی در میان باشد کمپین بزرگی از هنرمندان شکل گرفت تا دوباره آقای روحانی بر مسند ریاستجمهوری تکیه زند، اکنون اما باید روزگار دیگرتری در پیش باشد؛ هم از حیث انتخاب مدیرانی مورد وثوق جامعه هنری که ضمن توانمندســازی نهادهای هنری، امور هنر را به آنها واگذار کنند و هم به جهت تأمین زیرســاختها، افزایش بودجه و تشویق بخشهای خصوصی بزرگ به مشارکت جدی برای توسعه هنر.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.