دریای خاکستری

Shargh - - هنر -

زَروان بختیار:

«از سیاه تا سفید و از سفید تا سیاه ما در میان دریایی از خاکستری سرگردانیم و در تقابل خیر و شــر، دیو و فرشته، عشــق و نفرت، بیم و امید، رنج و شــادی، زشــت و زیبا، جنــگ و صلح، مرگ و زندگی و... گاهی با میل هولناکی به خشونت و گاهی با لذت عشق و صلح و آرامش در کشمکش هستیم. من نیــز در کارهایم متأثر از این تلاطم هســتم». این صحبتهای نیلوفــر قادرینژاد دربــاره جدیدترین مجموعــه نقاشــیهایش بــا عنوان «ســایهدرون» اســت که بهتازگی در گالری ساربان روی دیوار رفت. تابلوهایی با تکنیک آکریلیک روی بوم در اندازههای مختلف که در آنها شــاهد رویکردی روانشــناختی و نقشمایههای اســطورهای و انســانی هستیم. به اعتقاد زروان روحبخشان، نیلوفر قادرینژاد، نقاشی اســت که تحولات اجتماعی و جنگ را تجربه کرده و دغدغــه و رفتار مردمان گرفتــار آن را موضوع آثار پیشــین خود قرار داده. او در سالهای اخیر به انسان از منظری کلیتر نگاه میکند و در آثارش به عواطف و رابطه انســان با خــود، بهعنــوان مضمون اصلی پرداخته است. قادرینژاد در مجموعه «سایهدرون» رویکردی روانشــناختی را پی گرفته و با اســتناد به نظر یونگ درباره کهنالگوی سایه، از نقشمایههای اســطورهای بهره برده و انسان و حیوان را در یکدیگر به تصویر کشــیده است. در اغلب آثار این مجموعه، ســایه که به تعبیر یونگ نیمــه تاریک، وجه حیوانی و غیراخلاقی و درعینحال خلاق و پرشــور انســان است، با خطوط اکسپرسیو و تنوع رنگهای درخشان در قالــب خــود ســایه و نیــز حیوانــات مختلف و نقشمایههای اســطورهای جانوران افسانهای نمود پیدا کرده اســت. تمایــل به رهایــی از صورتهای فیگوراتیــو آشــنا و حرکــت بهســوی بیانگری خط و انتــزاع فرم، برآمده از همین ســایه درون اســت؛ همه آنچه در ما هســت و ما از آن ناآگاهیم. نیلوفر قادرینژاد خــرداد 133٦ در تهران بــه دنیا آمد. او دانشآموخته رشــته نقاشی از دانشگاه تهران است و بیش از 30 ســال تجربه تدریس طراحی و نقاشی در دانشــگاه آزاد هنر و معماری و آموزشــگاههای گوناگون را در کارنامه دارد؛ در بیش از 1٥0 نمایشگاه گروهی و انفرادی هم شرکت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.