بررسي«موسیقی موریس ژار»

Shargh - - هنر -

شــرق :

«موســیقی فیلمهای موریــس ژار» در نشســت تخصصی موســیقی فیلم، چهــارم خرداد ســاعت 18:30 با حضور نصرالله داودی، آهنگساز، مترجــم و پژوهشــگر، در فرهنگســرای ارســباران بررســی میشــود. موریــس آلکســیس ژار در 13 سپتامبر 1٩24 در شــهر لیون فرانسه متولد شد. وی در رشــته مهندسی در دانشگاه سوربن تحصیل کرد. او کــه در طول جنــگ جهانی دوم در ارکســترهای نظامی بــه نوازندگی میپرداخت، پس از جنگ وارد کنسرواتوار پاریس و به تحصیل در رشته آهنگسازی مشغول شــد. ژار در ســال 1٩52 نخستین موسیقی فیلــم را بــرای ژرژ فرانجی برای فیلــم کوتاه «هتل معلولان» ســاخت و آنچه ژار را به شــهرت جهانی رســاند همکاری او با «دیوید لین»، کارگردان مشهور انگلیسی، بود که با فیلم «لورنس عربستان )1٩62)» آغاز شد و پس از آن برای تمامی آثار دیگرش؛ یعنی «دکتــر ژیواگــو )1٩64)»، «دختر رایــان )1٩70)» و نهایتا «گذری به هند )1٩84)» موســیقی نوشت که علاوه بــر دهها جایزه بینالمللــی موفق به دریافت ســه جایزه اسکار نیز شــد. همچنین در خاورمیانه و جهان اســلام موریس ژار را بیشتر به لطف دو اثر از «مصطفی عقاد»؛ یعنی فیلمهــای «عمر مختار» و «محمد رسولالله» میشناسند. موریس ژار همچنین پدر «ژان میشــل ژار»، آهنگساز بزرگ فرانسوی و از بزرگان موسیقی الکترونیک نیز هست. ژار که از دهه 60 ســاکن هالیوود شد، تا آخر عمر برای بالغ بر 150 فیلم موســیقی ســاخت و با کارگردانان مشــهوری چون «جــان فرانکن هایمــر»، «آلفــرد هیچکاک»، «جان هیوستون»، «دیوید لین»، «لوچینو ویسکونتی» و «پیتر ویر» همکاری مؤثر داشــت. وی سرانجام در 28 مارس 200٩ میلادی چشم از جهان فروبست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.